• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Bokslutskommuniké 2007 Fortnox AB (PUBL), Org nr 556469-6291

Publicerat den 30 januari 2008
Pressmeddelande

Helåret 2007
· Fortsatt stark tillströmning av kunder
· Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr
· Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4 459) kkr
· Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,20 (-0,05) kr


Oktober – december 2007
· Fortsatt stark tillströmning av kunder
· Omsättningen uppgick till 1 385 (685) kkr
· Rörelseresultatet uppgick till -2 772 (-1 773) kkr
· Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,06 (-0,05) kr


Försäljningen under året uppgick till 3 666 (2 049) kkr. Resultat efter skatt blev -6 831 (-1 359) kkr innebärande ett resultat per aktie om -0,20 (-0,05) kr.

Försäljningen under det fjärde kvartalet uppgick till 1 385 (685) kkr. Resultat efter skatt blev -2 151 (-1 410) kkr innebärande ett resultat per aktie om -0,06 (-0,05) kr.

Under året har byte av redovisningsprincip till att följa Redovisningsrådets rekommendationer skett. Detta har inneburit en förbättring av rörelseresultatet med 2 213 tkr för helåret och 1 261 tkr för fjärde kvartalet i jämförelse med tidigare tillämpade redovisningsprinciper i och med att Bolaget har aktiverat arbete för egen räkning med motsvarande belopp.


VD kommenterar
Fortnox har under året haft en stark tillströmning av nya kunder. Inte minst har det fjärde kvartalet visat att vår affärsidé är stark genom en kraftig omsättningsökning. Genom den breddning som vi nu gör med de nya produkterna Tidredovisning och Webbshop ser vi fram mot en fortsatt stark tillväxt under 2008.


Abonnemangsförfarandet innebär en stor trygghet för både kunder och Fortnox. Orderstocken för 2008 var vid årets ingång över 4 Mkr.

Marknaden för internetbaserade program är i början av en mycket stark tillväxt. Fortnox har en ledande position och kommer att under 2008 fortsätta sin starka expansion både inom Sverige och i ett antal andra länder. För att detta ska ske på ett effektivt sätt kommer Bolaget att emittera nya aktier under våren 2008. Närmare information kommer senare.

Hela bokslutskommunikén för 2007 finns på www.fortnox.se.


Växjö den 30 januari 2008
På styrelsens uppdrag: Jan Älmeby, verkställande direktör, tel 0708-37 32 55