• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Delårsrapport Januari – Juni 2009

Publicerat den 26 augusti 2009
Pressmeddelande

April – Juni 2009

>> Omsättningen steg med 101% till 3 708 tkr (1845).
>> Inklusive effekter av ändrade redovisningsprinciper ökade >> omsättningen till 5 917 tkr.
>> Rörelseresultatet förbättrades till -834 tkr (-2 320).
>> Inklusive effekter av ändrade redovisningsprinciper blev >>>> rörelseresultatet +1 375 tkr.
>> Periodens resultat förbättrades till -780 tkr (-1 827).
>> Inklusive effekter av ändrade redovisningsprinciper blev >>>> resultatet +848 tkr.
>> Från och med andra kvartalet, har Fortnox ändrat
>> redovisningsprinciper för intäktsförandet av byråavtal. Detta >> har haft en kraftigt positiv effekt under kvartalet;
>> omsättningen har påverkats med 2 209 tkr, rörelseresultatet > >med 2 209 tkr samt periodens resultat med 1 628 tkr. >>>
> >Principen för redovisning av intäkter har förändrats såtillvida > >att licensintäkter tidigare har intäktsförts i samband med >>>
>> faktureringen medan avtalsbunden licensintäkt numera
>> intäktsförs i enlighet med avtalets innebörd och tidslängd, >
>> vilket överensstämmer med Redovisningsrådets >
>> rekomendation 11.

Januari – Juni 2009

>> Omsättningen steg till 7 529 (3 419), en tillväxt med 120%
>> – mer än en fördubbling.
>> Inklusive effekterna av ändrad redovisning steg omsättningen >> med 185% till 9 738 tkr.
>> Rörelseresultatet förbättrades till -2 367tkr (-4 185). >>
>> Inklusive engångseffekter blev rörelseresultatet -158 tkr.
>> Periodens resultat förbättrade till -2 091 tkr (-3 304).
>> Inklusive engångseffekterna blev resultatet -463 tkr.
>> Förändrade redovisningsprinciper för intäktsförandet av >>
>> byråavtalen har påverkat omsättningen med 2 209 tkr, >>
>> rörelseresultatet med 2 209 tkr samt periodens
>> resultat med 1 628 tkr.
>> Styrelsens bedömning är ett positivt helårsresultat.

VD kommenterar
Fortsatt tillväxt och resultatförbättring

Intresset för att gå över till webbaserade tjänster ökar allt mer. Fördelarna är många för både kunder och oss som leverantör. De mest utmärkande är att flera användare kan arbeta i samma program trots att man sitter på olika platser, ingen installation eller uppgradering krävs hos kunden och automatisk säkerhetskopiering görs varje dygn.

Både kunder och Fortnox slipper kostnader som man har med traditionella program som installeras i en dator. Abonnemangsförfarandet innebär också ett enkelt sätt för kunden att betala medan man använder programmen. Detta borgar också för en långvarig relation mellan kund och Fortnox där båda parter är vinnare.

Omsättningsökningen är avsevärd – en fördubbling – när vi jämför med motsvarande period förra året även om vi bortser från krav på förändrade redovisningsprinciper.

En förändring av redovisningsprinciper för byråavtalen innebär att de förväntade intäkterna under det kommande året skall intäktsföras vid avtalets ingående.

Detta har medfört en stor positiv engångseffekt i andra kvartalet, både på omsättningen och på resultatet. Detta illustrerar också styrka i affärsmodellen –
abonnemangsformen ger månatliga intäktsströmmar som kan mätas på årsbasis och som återkommer år efter år snarare än den engångsintäkt som fås vid traditionell installation av programvara.

Våra kunder är mindre företag, men en stor del arbetar genom en byråkonsult som hjälper dem med redovisningen. Det är därför viktigt med en omsorgsfull införsäljning till revisions- och redovisningsbyråerna. Vi har i detta arbete stora framgångar. Processen har dock tagit tid, bland annat då ett omfattande utbildningsarbete krävs. För Fortnox del har det inneburit en förskjutning av intäkterna vilket resulterat i att tidigare uppsatta mål inte uppnås under 2009.


Vi räknar även i fortsättningen med en stark tillväxt, dels genom en stark kundtillströmning, dels genom att kunderna köper fler programlicenser. Under hösten 2009 lanseras även fler produkter och tjänster.


Hela delårsrapporten, januari-juni 2009 finns på www.fortnox.se

Växjö den 26 augusti 2009
På styrelsens uppdrag:
Jan Älmeby, verkställande direktör, 0708-37 32 55