Synpunkter på Fortnox Finans?

Så behandlar vi klagomål och tips

Fortnox Finans granskar alla klagomål och kritik som kommer in till företaget. Klagomål och kritik är en viktig del i det fortlöpande arbetet med att utveckla vår verksamhet och våra interna rutiner. Fortnox Finans har dock ingen skyldighet att utreda varje inkommet klagomål utan vi avgör självständigt i vilka fall vi ska inleda en utredning. Vi agerar heller inte ombud för den som klagar hos oss.

Så skriver du ett klagomål eller tips

Det finns inga särskilda regler för hur du framför klagomål eller kritik till oss. Men vi föredrar att du gör detta skriftligen. Det är bra om följande information finns med:

  • Vem eller vilka ditt klagomål riktar sig mot.
  • Vad du är missnöjd med. Försök att vara så konkret som möjligt.
  • Vad som hänt och när.
  • Skicka gärna med kopior, bilder eller utskrifter av det du klagar på.

Enklaste sättet att framföra klagomål eller tips är att använda följande e-postadress klagomal.finans@fortnox.se.

Vill du vara anonym är det bästa rådet att skicka in klagomålet med vanlig post utan att avslöja dina egna personuppgifter.

Vad händer med mitt klagomål/tips?

Fortnox Finans tar del av ditt klagomål eller tips och därefter bedömer vi om vi vill inleda en utredning. Oavsett vad vi kommer fram till får du alltid ett svar från oss. Vi inleder inte en utredning vid varje klagomål eller påpekande om brister, utan främst när bedömning pekar på väsentliga brister i den löpande ärendehanteringen eller i våra interna rutiner. Det händer därför att du får till svar att vi inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder. Om du får ett sådant svar från oss betyder det inte att vi tagit ställning till sakfrågan utan att vi efter en första bedömning helt enkelt valt att inte gå vidare med utredningen. Men det kan också bero på att vi valt att använda informationen i klagomålet till att förändra och utveckla interna rutiner utan direkt koppling till det aktuella klagomålet eller tipset.

Vanliga orsaker till att ett tips eller klagomål inte leder till någon åtgärd

Om ditt klagomål eller tips inte leder till någon åtgärd kan det bero på att:

  1. Klagomålet gäller något som inte omfattas av de lagar och regler som reglerar Fortnox Finans ABs verksamhet.
  2. Det är tydligt att det som klagomålet gäller inte innebär att någon gjort fel i förhållande till de lagar vi regleras av utan grundar sig på ett missförstånd om vad som gäller enligt dessa lagar.
  3. Klagomålet gäller en enskild tvist.
  4. Klagomålet gäller något Fortnox Finans AB redan har granskat.
  5. Klagomålet visar visserligen på vissa brister, men motiverar inte någon omedelbar åtgärd.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
© 2019 FORTNOX AB