Skatter & moms|Lön|Driva Företag|24 June 2021

Arbetsgivaravgift 2022 – hur mycket?

Två anställda som arbetar på ett fik
Här går vi igenom arbetsgivaravgifterna för 2022. Vad är avgiften för en 23-åring som tjänar 26 000 kr i månaden, eller en anställd hos en arbetsgivare som omfattas av regionalt stöd? Vi lotsar dig som är arbetsgivare genom årets procentsatser och nedsättningar.

Vad är arbetsgivaravgift?

För att sammanfatta är arbetsgivaravgiften de sociala avgifter som du som arbetsgivare betalar till staten för dina anställda. Avgifterna baseras på en procentsats som räknas ut från den anställdes bruttolön (lön innan skatt), där födelseår kan spela roll för arbetsgivaravgiftens storlek.

Arbetsgivaravgift 2022 – hur mycket?

Full arbetsgivaravgift för inkomståret 2022 är 31,42 % på den bruttolön och det eventuella förmånsvärde som du som arbetsgivare betalar ut till en anställd.

Så här ser arbetsgivaravgiften ut för 2022:

FödelseårProcentsats
2004–200610,21 *
1999–200319,73 **
1957–31,42
1938–195610,21
–19370

* Vid en bruttolön på maximalt 25 000 kr per månad. Full arbetsgivaravgift gäller för den del av lönen som överstiger 25 000 kr.

** Vid en lön på maximalt 25 000 kr per månad. Full arbetsgivaravgift gäller för den del av lönen som överstiger 25 000 kr. Lagen är tillfällig och gäller till och med den 31 mars 2023.

Hur räknar man ut arbetsgivaravgiften?

Arbetsgivaravgiften = bruttolön x aktuell procentsats.

Exempel för inkomståret 2022

Filip är född år 2003 och tjänade 18 220 kr i bruttolön den senaste månaden. Det innebär att arbetsgivaravgiften för hela Filips lön ska beräknas på 19,73 %. Hans arbetsgivare ska med andra ord betala 18 220 x 0,1973 = 3 597 kr i arbetsgivaravgift för Filip.

Filips äldre syster Freja är född 1999 och har en bruttolön på 26 000 kr i månaden. Även Freja är född inom spannet för de tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna (födelseår 1999–2003 under inkomståret 2022), men hennes bruttolön överstiger gränsvärdet med 1 000 kr för den del av lönen som omfattas av sänkningen. Därmed betalar hennes arbetsgivare full arbetsgivaravgift på den överskjutande tusenlappen.

I Frejas fall ska arbetsgivaren betala (25 000 x 0,1973) + (1 000 x 0,3142) = 5 247 kr. Arbetsgivaren betalar alltså 117 kr mer i arbetsgivaravgift på den överskjutande tusenlappen.

Lön under 1000 kr – ingen avgift

Som arbetsgivare behöver du inte betala arbetsgivaravgift för en anställd om bruttolönen inklusive eventuellt förmånsvärde understiger 1 000 kr under inkomståret.

Vad exakt består arbetsgivaravgiften av?

Det som i dagligt tal brukar kallas arbetsgivaravgift, och som i grunden är sociala avgifter, består egentligen av sex regelrätta arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen, samt en allmän löneavgift enligt lagen om allmän löneavgift. Av praktiska skäl klumpas de ihop, vilket ger sju olika sociala avgifter där den allmänna löneavgiften är den enskilt största (11,62 %).

På full arbetsgivaravgift (31,42 %) är följaktligen de egentliga arbetsgivaravgifterna 19,80 % av bruttolönen och innehåller följande sociala avgifter för inkomståret 2022, sex stycken till antalet:

SocialavgiftProcentsats
Sjukförsäkringsavgift 3,55
Föräldraförsäkringsavgift2,60
Ålderspensionsavgift10,21
Efterlevandepensionsavgift0,60
Arbetsmarknadsavgift2,64
Arbetsskadeavgift0,20

Nedsättningar av arbetsgivaravgifterna

Utöver lägre arbetsgivaravgift baserad på ålder finns andra nedsättningar av arbetsgivaravgifterna: Regionalt stöd, växa-stöd samt nedsättning för forskning och utveckling. Nedsättningarna innebär att arbetsgivaravgifterna för respektive stöd under 2022 ser ut så här:

StödFörklaringNedsättning
Växa-stöd Avdrag på ersättning för arbete till de två första anställda i ett enmansföretag Endast ålderspensionsavgiften på 10,21 % * betalas
Regionalt stöd Arbetsgivare som bedriver verksamhet inom ett stödområde **Avdrag med 10 % på avgiftsunderlaget
ForskningsavdragAvdrag på ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling10 % avdrag på de egentliga arbetsgivaravgifterna (19,80 %); 10 % avdrag på den allmänna löneavgiften (11,62 %)

* Vid en bruttolön på maximalt 25 000 kr per månad. Full arbetsgivaravgift gäller för den del av lönen som överstiger 25 000 kr.

** Stödområden omfattar främst kommuner i inre Norrland och i de norra delarna av Dalarnas och Värmlands län. Syftet med nedsättningen är att stimulera småföretagandet och bidra till en god service i de delar av landet som har de största geografiska nackdelarna sett till läge.

Exempel, regionalt stöd 2022

Om en anställd i ett stödområde tjänar 30 000 kr i månaden och inte förmånsbeskattas får arbetsgivaren göra avdrag från avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgiften med 10 %, alltså 3 000 kr i det här fallet.

  • Full arbetsgivaravgift = 9 426 kr (30 000 x 0,3142)

  • Avdrag från avgiftsunderlaget = 3 000 kr (30 000 x 0,10)

  • Arbetsgivaravgift efter avdraget = 6 426 kr (9 426 – 3 000)

  • Arbetsgivaravgiften i praktiken = 21,42 % (6 426 / 30 000)

Sammanlagt får avdrag dock göras med högst 7 100 kr per månad vilket motsvarar högst 85 200 kr per år. Stödet får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften på 10,21 %. Avdraget görs i första hand från den allmänna löneavgiften och i andra hand från arbetsgivaravgifterna.

Exempel, forskningsavdrag 2022

Forskningsavdraget är tudelat: Ett avdrag görs från de egentliga arbetsgivaravgifterna, och ett från den allmänna löneavgiften. Avdraget gäller totalt för alla anställda som arbetar med forskning och utveckling hos en och samma arbetsgivare och får inte överstiga 600 000 kronor per månad.

Avdrag från de egentliga arbetsgivaravgifterna
Vid beräkning av de egentliga arbetsgivaravgifterna (19,80 %) på ersättning till en anställd som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras med 10 % av bruttolönen. Avdraget får dock inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften på 10,21 %. Hur stort avdraget blir i praktiken ett visst inkomstår beror alltså på arbetsgivaravgifternas storlek det aktuella året. I praktiken innebär det att avdraget för inkomståret 2022 blir 9,59 % då det inte finns utrymme för ett avdrag på 10 % (19,80 – 10 = 9,80 % medan 19,80 – 9,59 = 10,21 %), vilket motsvarar ålderspensionsavgiften.

Avdrag från den allmänna löneavgiften
Utöver nedsättning av de egentliga arbetsgivaravgifterna ska den allmänna löneavgiften sättas ned med 10 % baserat på bruttolönen. Det innebär med andra ord att arbetsgivaravgiften för en anställd som arbetar med forskning eller utveckling blir 31,42 – (9,59+10) = 11,83 %

Vi tar ett exempel för att visa, där en anställd har en bruttolön på 55 000 kr i månaden och inte förmånsbeskattas:

  • Full arbetsgivaravgift = 17 281 kr (55 000 x 0,3142)

  • Avdrag från de egentliga arbetsgivaravgifterna = 5 275 kr (55 000 x 0,0959)

  • Avdrag från den allmänna löneavgiften = 5 500 kr (55 000 x 0,10)

  • Totalt avdrag = 10 775 kr (5 275 + 5 500)

  • Arbetsgivaravgiften efter avdrag = 6 506 kr (17 281 – 10 775)

  • Arbetsgivaravgiften i praktiken = 11,83 % (6 506 / 55 000)

Arbetsgivaren betalar med andra ord 6 506 kr (11,83 %) i arbetsgivaravgift på den anställdes bruttolön på 55 000 kr.

När betalar man arbetsgivaravgift 2022?

Arbetsgivaravgifterna ska betalas den 12:e varje månad (i januari och i augusti den 17:e), samma datum som arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI) lämnas in. Om datumet infaller på en helgdag ska avgifterna betalas in nästkommande arbetsdag – under 2022 infaller till exempel den 12 februari på en lördag, och avgifterna ska därför betalas in senast den 14 februari. Inbetalningen av arbetsgivaravgifterna görs till ditt företags skattekonto. Och det är alltså arbetsgivaren som betalar arbetsgivaravgifterna. Läs mer om vilka datum som gäller för inkomståret 2022.

Ett komplett och enkelt löneprogram

Fortnox Lön gör det enkelt för dig själv att hantera lönerna i ditt företag – du får hjälp med allt från lönespecifikation till arbetsgivardeklaration. Månadens arbetsgivardeklaration skickas in med ett knapptryck tack vare en koppling mellan Fortnox och Skatteverket.