Investerare

Bolagsordning

Bolagsordning Fortnox AB

§ 1 – FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Fortnox AB (publ).

§ 2 – STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

 

§ 3 – VERKSAMHET
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av Internetbaserade system och applikationer, företrädesvis avseende bokförings- och administrativa system, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

 

§4 – AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

 

§ 5 – AKTIEANTAL
Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 stycken

 

§6 – AKTIESLAG
Aktierna skall kunna utges i en serie. En aktie medför en (1) röst.

 

§7 – STYRELSE OCH REVISORER
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
En till två revisorer, med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall väljas till revisor på årsstämma. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsavtalet.

 

§8 – KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen publiceras på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelsen publiceras på webbplatsen ska annons i Svenska Dagbladet informera om att bolagsstämma ska hållas. I annonsen ska det anges hur en aktieägare kan ta del av kallelsen på bolagets webbplats eller få den skickad till sig.

 

§9 – RÖSTRÄTT OCH ANMÄLAN OM SAMT RÄTT TILL DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörande ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Rösträtt vid stämman har de som vid stämmotillfället är införda i bolagsstämmoaktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen samt via brev eller e-post i förväg har anmält sig till stämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

 

§10 – FULLMAKTSINSAMLING
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4§ andra stycket Aktiebolagslagen (2005:551).

 

§11 – ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 

§12 – AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998: 1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

§13 – RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är 0101 – 1231.

 

Bolagsordningen som pdf