• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Kallelse till årsstämma

Publicerat den 19 mars 2009
Pressmeddelande

(NGM:FNOX MTF)


till aktieägarna i Fortnox AB (publ), 556469-6291 till årsstämma kl 13.00 onsdagen den 29 april 2009 på Framtidsvägen 12 A i Växjö


Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är införd i bolagsstämmoaktieboken torsdagen den 23 april 2009 samt har anmält sig till stämman senast kl 12.00 torsdagen den 23 april 2009. En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 23 april 2009. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.


Anmälan ska ske skriftligen till Fortnox AB (publ), Box 427, 351 06 Växjö eller via fax till 0470 – 78 50 01 eller via e-post till ir@fortnox.se. I anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.


FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman.


1. Val av ordförande på stämman samt utseende av protokollförare

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

7. Beslut 
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen 
c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

8. Beslut om antalet styrelseledamöter och ev. suppleanter för kommande räkenskapsår.

9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

10. Val av styrelse

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

12. Avslutning.

Punkt 8 och 10
Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter samt en suppleant. Till styrelseledamöter föreslås Christer Nilsson, Per-Arne Sendrén, Donald Sällqvist och Jan Älmeby. Till styrelsesuppleant föreslås Jens Collskog

Punkt 11
Styrelsen föreslås få bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktie-kapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 2 000 000 kronor. Nyemissionen ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktie-bolagslagen.

Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner.


Växjö i mars 2009 Styrelsen för Fortnox AB