Kallelse

10 Feb, 2010

(NGM: FNOX MTF)

till aktieägarna i Fortnox AB (publ), 556469-6291 till årsstämma kl 13.00 torsdagen den 11 mars 2010 på Framtidsvägen 12 A i Växjö


Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är införd i bolagsstämmoaktieboken fredagen den 5 mars 2010 samt har anmält sig till stämman senast kl 12.00 fredagen den 5 mars 2010. En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 5 mars 2010. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan ska ske skriftligen till Fortnox AB (publ), Box 427, 351 06 Växjö eller via fax till 0470 – 78 50 01 eller via e-post till ir@fortnox.se. I anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning

Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman.
1. Val av ordförande på stämman samt utseende av protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Beslut om antalet styrelseledamöter och ev. suppleanter för kommande räkenskapsår
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna
10. Val av styrelse
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

12. Avslutning

Punkt 8 och 10
Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter samt en suppleant. Till styrelseledamöter föreslås Christer Nilsson, Donald Sällqvist, Jan Pyrell och Jan Älmeby. Till styrelsesuppleant föreslås Jens Collskog.

Punkt 11

Styrelsen föreslås få bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 2 000 000 kronor. Nyemissionen ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner.

Växjö i februari 2010

Styrelsen för Fortnox AB

Följ Fortnox

Följ oss på MyNewsdesk för dom senaste och snabbaste nyheterna från Fortnox.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB