Kommuniké från årsstämma 11 mars i Fortnox AB (publ)

12 Mar, 2010

(NGM: FNOX MTF)

VD Jan Älmeby redogjorde inledningsvis för verksamheten i bolaget.

Efter presentation av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse beslutades om fastställande av resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen utdelning föreslogs.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christer Nilsson, Donald Sällqvist och Jan Pyrell. Jan Älmeby samt styrelsesuppleanten Jens Collskog ställde inte upp för omval. Christer Nilsson utsågs sedermera av styrelsen till styrelseordförande. Det beslutades att inget arvode skulle utgå till styrelsen.

Stämman beslutade att ändra i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission till att lydelse enligt nedan:

Styrelsen föreslås få bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 2 000 000 kronor. Nyemissionen ska ske med företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner.

Jens Collskog har av styrelsen utsetts till ny VD från 2010-03-12. Jens informerade stämmodeltagarna om sin bakgrund. Jens har sedan starten arbetat som försäljningschef inom Fortnox AB.

Avslutningsvis presenterade Jan Älmeby information om Fortnox International AB’s utlandssatsning.
Årsredovisningen och övriga handlingar finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.fortnox.se samt på Bolagets kontor, Framtidsvägen 10 A i Växjö.

För ytterligare information kontakta bolagets VD Jens Collskog
på telefon 0733-63 23 00

Följ Fortnox

Följ oss på MyNewsdesk för dom senaste och snabbaste nyheterna från Fortnox.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB