(Fortnox AB)

Efter presentation av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse beslutades om fastställande av resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen utdelning föreslogs.
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christer Nilsson, Donald Sällqvist, Per-Arne Sendrén, Jan Älmeby samt styrelsesuppleanten Jens Collskog. Christer Nilsson utsågs senare till ny styrelseordförande. Det beslutades att inget arvode skulle utgå till styrelsen.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt vad som angivits i stämmokallelsen. Utdrag ur kallelsen:
Styrelsen föreslås få bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 2 000 000 kronor. Nyemissionen ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner.
Årsredovisningen och övriga handlingar finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.fortnox.se samt på Bolagets kontor,
Framtidsvägen 10 A i Växjö.
För ytterligare information kontakta Bolagets VD Jan Älmeby på telefon 0708-37 32 55