Kommuniké från extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ) den 18 december 2009

18 Dec, 2009

Stämman beslutade att Jan Pyrell väljs till ny styrelseledamot. Jan Pyrell är advokat vid Hamilton advokatbyrå och har flera andra uppdrag i styrelser som ledamot eller ordförande. Pyrell har varit ordförande vid de senaste årens årsstämmor i Fortnox. Hans kompetens kommer att vara av stort värde för Fortnox i bolagets snabba tillväxt

Den kraftiga omsättningsökningen under innevarande år har kostat såväl resultat som likviditet. Bolagets styrelse har i delårsrapporten per 2009-09-30 bedömt att det blir ett minusresultat för 2009 och att likviditeten i bolaget måste säkerställas. Det tillskott som behövs har styrelsen beräknat till cirka 6 Mkr. VD Jan Älmeby har förklarat sig villig att finansiera detta tillskott genom lån till bolaget. Styrelsens har föreslagit bolagsstämman att rikta en nyemission mot Älmeby av ett så stort antal aktier som svarar mot ett belopp om 6 Mkr. Emissionskursen har satts till 10 öre över den för aktien på NGM Nordic MTF noterade genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden fr o m 18 november 2009 t o m den 2 december 2009. Detta motsvarar en kurs på de nyemitterade aktierna på 2,28 kr. Antalet aktier blir därmed 2 631 500 aktier. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.  Antalet aktier före emissionen är 54 694 800 st och efter emissionen 57 326 300 st.

Styrelsen anser det angeläget att inleda en utlandssatsning. Detta kan ske i egen regi eller genom att en licens för varumärket Fortnox upplåts till annan aktör mot en ekonomisk ersättning. Styrelsen anser att frågan är av sådan vikt att stämman måste avgöra vilken väg bolaget ska välja. Stämman beslutade att en utlandsetablering inte skall ske i Fortnox AB´s egen regi utan genom Fortnox International AB. Stämman gav styrelsen i Fortnox AB bemyndigande att slutförhandla och underteckna avtal med Fortnox International AB.

För ytterligare information kontakta Bolagets
VD Jan Älmeby på telefon 0708-37 32 55

Följ Fortnox

Följ oss på MyNewsdesk för dom senaste och snabbaste nyheterna från Fortnox.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB