Incitamentsprogram

Bolagsstämma i Bolaget har vid flera tillfällen beslutat om att införa aktierelaterade ersättningar i form av incitamentsprogram (teckningsoptionsprogram) i syfte att motivera och belöna genom delägande i Bolaget, för att gynna Bolagets långsiktiga intressen. Teckningsoptionerna har erbjudits till ledande befattningshavare och andra nyckelmedarbetare inom Koncernen. De har överlåtits till deltagarna till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Årsstämman den 30 mars 2022 beslutade om ett incitamentsprogram varvid 750 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 emitterades till det helägda dotterbolaget Fortnox Service för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Koncernen.  Ingen tilldelning eller teckning i programmet har skett eller kommer att ske.

Årsstämman den 25 mars 2021 beslutade om ett incitamentsprogram varvid 250 000 teckningsoptioner av serie 2022/2024 emitterades till det helägda dotterbolaget Fortnox Service för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Koncernen. Totalt har 24 000 teckningsoptioner överlåtits till fem ledande befattningshavare. Teckningsoptionerna berättigar innehavarna till teckning av aktier under perioden 1 april 2024 – 30 juni 2024. I enlighet med teckningsoptionsvillkoren har omräkning skett med anledning av den aktiesplit 10:1 som beslutades av extra bolagsstämma den 27 december 2021, varvid varje teckningsoption ger rätt att teckna tio aktier i Bolaget till en teckningskurs som uppgår till 55,28 kronor/aktie.

Förutom vad som anges ovan har Bolaget i dagsläget inga andra utestående teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt att teckna aktier i Bolaget.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.