Valberedning & Revisor

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Utöver det ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Valberedning

Vid årsstämman den 30 mars 2022 antogs principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete. Enligt principerna ska valberedningen inför årsstämman 2023 bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti 2022 samt styrelseordföranden. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot ska ytterligare aktieägare tillfrågas utifrån storleksordning till dess att tre ledamöter utsetts. 

Namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggörs senast 6 månader före årsstämman 2023 och baseras på aktieägandet per den sista bankdagen i augusti 2022. 


Mer information hittar du under Beslut om principer för inrättande av, och instruktion för, valberedningen och dess arbete, som finns att läsa här.

Fortnox AB:s valberedning inför årsstämman 2023

Följande representanter för Fortnox AB:s största aktieägare, tillsammans med styrelseordförande Olof Hallrup, kommer att vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2023:

Monica Åsmyr, Swedbank Robur Fonder AB

Mathias Svensson, First Kraft AB (ordförande)

Peter Nichols, Vor Capital LLP

Fortnox AB:s årsstämma kommer att hållas torsdagen den 30 mars 2023 i Växjö. Aktieägare som önskar lämna förslag till Fortnox AB:s valberedning kan göra detta via e-post till ir@fortnox.se senast den 20 januari 2023.

Revisor

Dan Beitner

Huvudansvarig revisor, KPMG

Postadress:

KPMG Vasagatan 16 Box 382

101 27 Stockholm

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.