Avtal och villkor

Tjänsteavtal - Byråpartner

Det här avtalet, inklusive dess bilaga 1 – Personuppgiftsbiträdesavtal, (”Avtalet”) gäller när vi på Fortnox AB, org. nr. 556469–6291, tillhandahåller tjänster till er.

I detta Avtal betyder ”vi”, ”oss” eller ”Fortnox” Fortnox AB och ”ni”, ”er” eller ”kund” ni som kund.

Nedan listas en del ord som används genomgående i Avtalet. Orden ska ha den betydelse som anges nedan.

Anslutningspunkten Den punkt där våra Tjänster görs tillgängliga för er.
Användare Den person som ni har givit tillgång till Tjänsten. Användare ska vara anställd hos er, eller annars jobba för er räkning, till exempel en konsult.
Avtal Det här avtalet inklusive bilagor och underbilagor.
Byrå Ni, i egenskap av redovisningsbyrå eller liknande företag som har ingått avtal om Tjänsten direkt med oss för att med hjälp av Tjänsten bistå era Byråkunder.
Byråkund Ett bolag, enskild firma eller annan juridisk person som är kund till er och vars ekonomi m.m. ni hanterar genom Tjänsten.
Kunddata Data som ni eller Byråkund på något sätt, själv eller genom Användare, överlämnar till oss eller som vi annars får del av genom er användning av Tjänsten.
Systemadministratör Den person som tecknat Tjänsten för er räkning, eller som annars har utsetts av er till Systemadministratör.
Tjänsten Det eller de program och tjänster som från tid till annan ingår i vårt tjänstepaket Byråpartner

Vilka tjänster omfattas av Avtalet?

Det här Avtalet gäller för Tjänsten, det vill säga de program och tjänster som ingår i vårt tjänstepaket Byråpartner.

Hur tillhandahåller vi Tjänsten?

Vi tillhandahåller Tjänsten i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom branschen, enligt god sed på marknaden och i enlighet med vad som gäller enligt de lagar och förordningar som är tillämpliga.

Kan Fortnox anlita andra för att leverera Tjänsten?

Ja, vi får anlita underleverantörer för att utföra uppdrag åt oss och därmed hjälpa oss att leverera Tjänsten till er.

Vad gäller för förändring och utveckling av Tjänsten?

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla de program och tjänster som ingår i Tjänsten och vi avgör själva när och hur vidareutveckling ska ske. Vi bestämmer också vilka förbättringar och tekniska anpassningar som ska göras.

Vi har rätt att under avtalstiden förändra Tjänsten. Om en sådan förändring förväntas innebära en större nackdel för er, till exempel ökade kostnader, så underrättar vi er senast tre (3) månader innan förändringen genomförs. Ni har då rätt att säga upp Avtalet. I sådant fall upphör Avtalet senast då ändringen börjar gälla eller en senare dag som ni anger i uppsägningen, dock senast tre (3) månader från det att ändringen började gälla.

Vi har också rätt att ta bort Tjänsten. Om Tjänsten tas bort underrättar vi er alltid senast tre (3) månader innan Tjänsten tas bort. Avtalet upphör att gälla för den Tjänst som tas bort samma dag som Tjänsten tas bort. För återbetalning av avgift, se punkt 9 ”Får vi tillbaka betalade avgifter om Avtalet sägs upp?”.

Vad erbjuder Fortnox för support?

Ni kan vända er till oss med frågor relaterade till hur vår Tjänst fungerar och ska användas. Vi kan däremot inte erbjuda support i frågor om till exempel bokföring eller frågor av teknisk karaktär som inte handlar om Tjänsten.

Ni kan kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida, via det chattprogram som finns i vår Tjänst eller via vårt användarstöd som också finns tillgängligt i vår Tjänst. Aktuella öppettider för supporten hittar du på vår hemsida.

Öppet köp i 30 dagar

Ni har rätt att säga upp Avtalet inom trettio (30) dagar från att Avtalet ingicks. Det gäller även vid beställning av en ny tjänst som ni tidigare inte har haft.

Ni har inte rätt till öppet köp vid beställning av en tjänst som ni tidigare har haft eller vid tillägg av fler licenser av Tjänst ni har. Vid ert utnyttjade av öppet köp så betalar vi tillbaka eventuella abonnemangsavgifter för att nyttja Tjänsten som ni har betalat, men inga andra avgifter återbetalas.

Genom Avtalet får ni rätt att använda vår Tjänst

Genom det här Avtalet upplåter Fortnox en icke-exklusiv, icke upplåtbar eller överlåtbar rätt för er att i Sverige under Avtalets giltighetstid själva nyttja och att låta Användare nyttja Tjänsten. Observera att Användare ska vara anställd hos er, eller annars jobba för er räkning, till exempel en konsult.

Vad är en Systemadministratör och varför behövs det?

Systemadministratören är er kontaktperson i alla frågor som rör Tjänsten och Avtalet.

Vad får Systemadministratören göra för er räkning?

Systemadministratören får bland annat göra följande saker för er räkning:

 • lägga till och ta bort Användare,
 • ge Användare behörighet att använda Tjänsten, vilket gör att de får egna inloggningsuppgifter,
 • godkänna och ingå å Byråkunders vägnar vid var tid gällande tjänsteavtal med oss
 • utse andra personer som också får agera som Systemadministratör,
 • ändra fakturamottagare,
 • motta information om förändringar och uppdateringar av det här Avtalet,
 • säga upp det här Avtalet, samt
 • besluta i övriga frågor som uppstår med anledning av det här Avtalet.

Allmänna skyldigheter

Ni får bara använda Tjänsten för lagliga ändamål och endast enligt villkoren i detta Avtal.

Ni är ansvariga för att den information som läggs in i Tjänsten inte bryter mot gällande lagstiftning, till exempel immaterialrätts- och dataskyddslagstiftning.

Särskilt om bokföringsunderlag

Ni ansvarar för att bokföringsunderlag så som fakturor och kvitton hanteras enligt kraven i bokföringslagen och annan tillämplig lagstiftning.

Om ni själva laddar upp ert bokföringsmaterial i Tjänsten

Om ni valt att själva ladda upp era leverantörsfakturor, kvitton och annat bokföringsunderlag till Tjänsten,så ansvarar ni för att spara bokföringsmaterialet i det format ni fick det i enlighet med vad som gäller enligt bokföringslagen. Filer och dokument som lagras i Tjänsten eller hos våra samarbetspartners eller underleverantörer har ni möjlighet att exportera ur Tjänsten så länge ni är kund hos oss och inte raderat underlaget.

Om ni har hänvisat ert bokföringsmaterial direkt till Tjänsten

Om ni istället valt att hänvisa era leverantörsfakturor och annat bokföringsmaterial direkt till Tjänsten så ska vi arkivera dessa enligt följande:

 • Leverantörsfakturor som är fysiska fakturor och som skickas till oss för tolkning lagras hos vår underleverantör i tio (10) år. Det gäller även om någon av oss säger upp Avtalet.
 • Leverantörsfakturor som är e-postfakturor och e-fakturor som sänds elektroniskt till Tjänsten arkiveras av oss, våra samarbetspartners eller våra underleverantörer så länge ni är kund hos oss och inte har raderat underlaget. Om ni upphör att vara kund hos oss har ni möjlighet att exportera e-postfakturor och bilder på e-fakturor innan det att Avtalet upphör.
 • Annat bokföringsmaterial som ni mejlar eller som sänds elektroniskt till Tjänsten sparas så länge ni är kund och inte raderat underlaget i Tjänsten. Om ni upphör att vara kund har ni möjlighet att exportera materialet innan det att Avtalet upphör.

Vad gäller vid användning av Tjänsten?

Följ instruktioner för Tjänsten

När ni och era Användare använder Tjänsten är ni skyldiga att följa våra instruktioner för Tjänstens användning. Det gäller även för andra eventuella instruktioner som tas fram av oss eller någon annan som vi ingått avtal med. Ni ansvarar för att era Användare förstår att de är skyldiga att följa sådana instruktioner.

Skydda åtkomsten till Tjänsten

Ni ansvarar för att lösenord till Tjänsten förvaras på ett säkert sätt. Ni ansvarar själva för om någon obehörig, som inte ska få tillgång till Tjänsten, får tillgång till Tjänsten och kan använda dem. Vi har rätt att begränsa eller stänga av Användare

Vi har rätt att begränsa eller stänga av en eller flera specifika Användares åtkomst till Tjänsten om tillhandahållandet av Tjänsten medför att vi eller någon av våra andra kunder riskerar att drabbas av en skada som innebär mer än en mindre nackdel. Vi får då bara göra vad som är nödvändigt för att för att hantera den risk eller de andra skäl som gav oss anledning att begränsa åtkomsten till Tjänsten.

Ha koll på de övriga program ni använder

Ni ansvarar för att de program ni använder som tillhandahålls av någon annan, så som till exempel webbläsare, PDF-läsare, toolbars, antivirusprogram och brandväggar, är korrekt installerade och tillåter att den som använder Tjänsten går in på och använder de webbplatser som Tjänsten hänvisar till. Ni ska också se till att webbläsaren kontinuerligt är uppdaterad med den senaste versionen.

Ingen kontinuerlig överföring eller lagring i Tjänsten

Ni får inte använda Tjänsten till att till exempel lagra videomaterial, musik eller annat material som inte är avsett att användas till bokföring.

Skicka inte spam-meddelanden från vår Tjänst

Ni får inte heller skicka spam-mail, så som exempelvis oönskade reklamutskick, bedrägeriförsök eller datorvirus, via Fortnox CRM eller någon annan Tjänst som vi tillhandahåller. Vi förbehåller oss rätten att bedöma vad som utgör spam-mail.

Ansvar för eventuella krav som riktas mot oss

Om någon annan riktar krav mot oss på grund av er eller era Användares användning av Tjänsten eller tredje parts tjänster ska ni hålla oss skadelösa genom att ersätta oss för den skada eller förlust vi lidit på grund av kravet.

Exempel på sådana krav är begäran om ersättning för intrång i tredje parts immateriella rättigheter så som upphovsrätt eller varumärke. Vi ska även ha rätt att ge vidare rätten att framställa sådan begäran och därmed låta någon annan framställa begäran.

Som Byrå åtar ni er även att följa nedan åtaganden.

Vad gäller för ingående av avtal med era Byråkunder?

Ni har en skyldighet att säkerställa att era Byråkunder godkänner våra gällande tjänstevillkor, antingen genom att Byråkunden själv godkänner villkoren eller genom att ni gör det å Byråkundens vägnar. Om ni godkänner tjänstevillkoren å Byråkunds vägnar så garanterar ni att ni behörig att ingå avtal för kundens räkning och därmed binda dem vid villkoren.

Ni ansvarar för de beställningar som ni gör för era Byråkunder

Om ni under avtalstiden beställer tjänster från Fortnox åt era Byråkunder så garanterar ni att den som beställer är behörig att göra sådana beställningar åt Byråkunden och därmed binda dem vid beställningen. Ni ska utan begränsning ersätta oss för eventuell skada som vi drabbas av om den som utför beställning saknar sådan behörighet och ni är även skyldiga att själva ersätta oss för de tjänster som beställts åt er Byråkund i dennes namn.

Vad har ni för ansvar?

Ni är skyldiga att använda Tjänsten och, i den mån ni använder de tjänster som beställts av Byråkunden eller av er å dennes vägnar, dessa tjänster på ett sätt som är förenligt med detta Avtal, tillämpliga lagar och förordningar samt god sed i branschen.

Särskilt om olika instruktioner från er och er Byråkund

Om vi får olika instruktioner från å ena sidan personer som är behöriga att företräda er och å andra sidan personer som är behöriga att företräda er Byråkund om vem som ska ha rätt att få tillgång till Kunddata eller andra instruktioner gällande Tjänsten för den aktuella Byråkunden, har vi rätt att välja vems instruktioner vi ska följa, så länge det inte innebär att vi i övrigt bryter mot Avtalet.

Vad kostar det?

För Tjänsten gäller de priser som anges här.

Kan Fortnox höja priset?

Vi har rätt att höja priset, med direkt verkan, om höjningen beror på omständigheter vi inte kan kontrollera, till exempel förändring av valutakurs, skatt eller annan omständighet av ekonomisk betydelse som påverkar kostnaden för att tillhandahålla Tjänsten.

Vi har också rätt att höja priset i andra fall men då måste vi kontakta er senast trettio (30) dagar innan vi höjer priset för att informera er om förändringen. Det nya priset börjar gälla först när nästa betalningsperiod börjar. Ni har möjlighet att till dagen innan prishöjningen träder ikraft säga upp Avtalet med oss.

Moms och andra eventuella avgifter

Alla priser som anges är exklusive moms. Ni ansvarar för mervärdesskatt, andra skatter och offentliga avgifter som utgår för Tjänsten ni köper av oss.

Hur sker fakturering?

Betalning sker via faktura. Fakturering för abonnemangsavgiften för Tjänsten sker i förskott och vi skickar ut fakturor till er enligt den betalningsperiod som ni valt vid beställningen av Tjänsten.

När ska betalning ske och vad händer om ni betalar för sent?

Om vi inte har kommit överens om något annat ska betalning ske senast tjugo (20) dagar från fakturadatum. Får vi inte er betalning i tid har vi rätt att ta ut lagstadgad dröjsmålsränta från och med fakturans förfallodag. Om vi skickar en betalningspåminnelse så kommer det att tas ut påminnelseavgift. Om fakturan skickas till inkasso tillkommer det inkassoavgift.

Om ni inte betalar för Tjänsten enligt Avtalet så har vi rätt att tillfälligt stänga av Användares tillgång till Tjänsten till dess att ni har betalat alla förfallna belopp.

Vi har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om betalning av faktura inte har skett trettio (30) dagar efter förfallodatum.

Ska betalning ske även om Avtalet sägs upp?

Avtalet sägs upp genom att ni, senast trettio (30) dagar innan nästkommande betalningsperiod påbörjas, meddelar oss i Tjänsten där ni administrerar ert abonnemang om att ni vill säga upp Avtalet. Om ni säger upp Avtalet senare än nämnda trettio (30) dagar, är ni skyldiga att betala för nästa betalningsperiod.

Får vi tillbaka betalade avgifter om Avtalet sägs upp?

Om Avtalet sägs upp så betalar vi inte tillbaka redan inbetald avgift, förutom om Avtalet sägs upp enligt vad som anges i punkt 3 ”Vad gäller för förändring och utveckling av Tjänsten?”, punkt 4 ”ÖPPET KÖP” och punkt 21 ”Vad kan ni göra om ni inte accepterar ändringen?”, då vi betalar tillbaka den del av avgiften som motsvarar återstående del av avtalstiden.

Är Tjänsten alltid tillgängliga för er?

Allmänt om Tjänsten tillgänglighet

Vår Tjänst är tillgängliga dygnet runt vid Anslutningspunkten, med undantag från planerade driftstopp samt med de begränsningar som anges nedan om servicenivåer

Planerade driftstopp

Ibland behöver vi uppdatera eller på annat sätt underhålla Tjänsten. Då måste vi tillfälligt begränsa tillgängligheten till Tjänsten, vilket vi alltid försöker göra utanför kontorstid. Vi kommer informera er om planerade avbrott i förväg så långt det är möjligt.

Servicenivåer för Tjänsten

Tillgängligheten för Tjänsten (så kallad servicenivå) ska vara minst 99,8 % beräknat per kalenderkvartal. Vi betalar för och implementerar system som kan mäta de avtalade servicenivåerna vid Anslutningspunkten.

Tillgängligheten för Tjänsten beräknas enligt följande formel: T = (P-F) * 100/P, där:

T = Tillgänglighet i procent
P = Antal minuter under aktuellt kalenderkvartal
F = Förlorad tid inom perioden P, mätt i antal minuter som det inte går att logga in i Tjänsterna, med undantag för planerade driftstopp som inte räknas med som förlorad tid.

Vi erbjuder er support i enlighet med vad som anges i punkt 3 ”Vad erbjuder Fortnox för support?

Vid fel på Tjänsten, inklusive felanmälan, gäller vad som anges i avsnitt 11 ”vad gäller om det är fel på Tjänsten?”

Ni har rätt till vite om vi inte uppnår avtalad servicenivå

Om tillgängligheten understiger 99,8 % så kan ni begära vite från oss enligt tabellen nedan. Med ”avgift” i tabellen menas den avgift som ni betalar per kalenderkvartal för den aktuella delen av Tjänsten. Utöver vite enligt tabellen nedan är vi inte skyldiga att betala någon ytterligare ersättning till er på grund av bristande tillgänglighet.

För att ha rätt till vite måste ni begära det senast inom 90 dagar efter att rätten till vite uppstod.

Nedsättningsnivå Tillgänglighetstal (%) Vite
1 Under 99,8% men över 99,0% 10% av avgiften
2 Under 99,0% men över 98,0% 20% av avgiften
3 Under 98,0% men över 97,0% 30% av avgiften
4 Under 97,0% men över 96,0% 40% av avgiften
5 Under 96,0% men över 95,0% 50% av avgiften


Om Tillgängligheten understiger 95 % under tre kalenderkvartal är det att se som ett väsentligt avtalsbrott och ni har då rätt att säga upp Avtalet och få skadestånd enligt vad som anges i punkt 12 ”Vad kan man bli skadeståndsskyldig för och finns det några begränsningar av ansvaret?”

Vilka fel ansvarar Fortnox för?

Vi ansvarar för fel på Tjänsten som innebär att Tjänsten inte fungerar som de ska avseende Tjänstens innehåll eller funktion, förutsatt att felet beror på oss. I det fall det är fråga om ett fel i Tjänsten som gör att bearbetningen av Kunddata leder till ett felaktigt resultat, så åtar vi oss att, så snart som omständigheterna kräver med hänsyn till typen av fel och omständigheterna i övrigt, utan extra kostnad för er, göra en ny bearbetning av Kunddata.

Ni kan anmäla fel till oss dygnet runt, alla dagar, via vår Support.

Vilka fel ansvarar Fortnox inte för?

Vi ansvarar inte för att tolkning av leverantörsfakturor, lämnade förslag av kontering och annat bokföringsunderlag blir korrekt.

Vi ansvarar inte heller för fel som beror på er, er Byråkund, Användare, eller någon annan som vi inte ansvarar för, till exempel andra leverantörer som ni har ingått avtal med som är kopplade till Tjänsten.

Förutsättningar för att vi ska åtgärda fel

För att vi ska vara skyldiga att åtgärda fel som vi ansvarar för måste nedanstående punkter vara uppfyllda:

 1. ni hör av er till oss och anmäler felet inom trettio (30) dagar efter det att ni upptäckte eller borde ha upptäckt felet, och
 2. ni ser till att vi får den information som vi behöver för att kunna hantera felet, och
 3. felet anses vara av inte oväsentlig betydelse för gemene kund.

Om förutsättningarna är uppfyllda kommer vi att åtgärda felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver.

Att internet inte fungerar är inte ett fel

Eftersom Tjänsten är beroende av internet kan problem med internet så som avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder mellan Tjänsten och Användaren medföra att Tjänsten inte fungerar som den ska. Eftersom problem med internet ligger utanför Fortnox kontroll är detta inte ett fel i Tjänsten och ska inte heller räknas in när Tjänstens tillgänglighet beräknas.

Fortnox ansvarar inte för andra fel än vad som anges här

Det som anges om fel i det här avsnittet är Fortnox enda ansvar med anledning av fel i Tjänsten.

Kunds ansvar

Ni ska ersätta oss för skador som vi lider på grund av att ni eller era Användare genom försumlighet använt Tjänsten i strid med Avtalet eller på sätt som skadat oss.

Finns det någon begränsning i Fortnox ansvar?

Ja, vårt sammanlagda ansvar är begränsat till så kallad direkt skada. Så länge vi inte agerat med avsikt eller varit grovt vårdslösa kan vi, under löpande period om tolv (12) månader, maximalt bli skyldiga att betala ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 § socialförsäkringsbalken.

Vi ansvarar inte för så kallad indirekt skada, till exempel utebliven eller förlorad vinst och/eller produktion.

Vi ansvarar bara för skador gentemot er. Vi ansvarar inte gentemot andra, till exempel Användare, Byråkunder, era anställda, kunder, leverantörer eller samarbetspartners.

När ska eventuell skada senast anmälas?

Skadeståndsanspråk ska anmälas skriftligen till den andra parten. Anmälan ska ske så fort som möjligt men senast inom två (2) månader efter att omständigheten upptäckts eller borde ha upptäckts

Vi ansvarar inte för omständigheter utanför vår kontroll

Vi ansvarar inte för förlust eller skada som ni kan komma att drabbas av om våra möjligheter att uppfylla Avtalet har förhindrats eller väsentligen försvårarats av omständigheter som vi eller vår leverantör inte rimligen kunnat kontrollera eller förvänta oss. Exempel på sådant kan vara arbetskonflikt, krig, uppror eller upplopp, pandemi eller epidemi, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, lockout eller annan arbetskonflikt, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller vattenskada, allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om transportmedel, lagstiftning eller myndighetsrestriktioner.

Vad har vi för skyldigheter avseende sekretess?

Vi båda förbinder oss i förhållande till varandra att inte lämna ut viss information till någon annan.

Vilken information får inte lämnas ut (så kallad Konfidentiell Information)?

Den information som inte får lämnas ut (”Konfidentiell Information”) är alla uppgifter av ekonomisk, teknisk, kommersiell eller annan art som någon av parterna får del av med anledning av Avtalet eller genom något förhållande som hänger ihop med Avtalet. Den kan innefatta, men är inte begränsad till affärsplaner, kundlistor, marknadsplaner och prislistor. Det spelar ingen roll om informationen är skriftlig eller inte. Det spelar inte heller någon roll om informationen kommer direkt från er eller oss, om informationen kommer från någon annan eller om uppgiften uppkommer under tiden ni använder vår Tjänst.

Information ses dock inte som Konfidentiell Information om det kan visas att:

 • informationen är publikt tillgänglig eller blir publikt tillgänglig på annat sätt än genom att den av oss som mottagit informationen av den andra har brutit mot sekretessen,
 • någon av oss på egen hand tagit fram informationen innan ingåendet av Avtalet och den parten inte har fått informationen genom direkt eller indirekt överträdelse av Avtalet,
 • någon av oss behörigen har fått tillgång till informationen från någon annan, utan att vara bunden av sekretess i förhållande till denna andra part, samt
 • någon av oss, utan att vara bunden av sekretess, redan kände till informationen när den mottogs från den från den andra av oss

Finns det några undantag från sekretessen?

Ja, oavsett vad som anges ovan om sekretess har vi rätt att lämna ut den Konfidentiella Information (som inte innehåller personuppgifter) som anges nedan till Fortnox koncernbolag, samarbetspartners eller leverantörer:

 • information om vilka ni är,
 • annan information som behöver lämnas ut för att vi, vår leverantör eller vår samarbetspartner ska kunna leverera eller utveckla Tjänsten, samt
 • information som behöver lämnas ut för att någon annan av våra samarbetspartnerssom tillhandahåller tjänster som har samband med Tjänsten ska kunna leverera och/eller utveckla sådana tjänster


Vi har vidare alltid rätt att informera ett företag om att de har ett konto hos oss.

Konfidentiell Information får inte användas för andra syften

Ingen av oss får använda Konfidentiell Information för andra syften än för att fullgöra våra respektive rättigheter och skyldigheter enligt det här Avtalet.

Information som någon av oss är skyldig att lämna ut

Vi har båda rätt att lämna ut Konfidentiell Information eller annan information som vi är skyldiga att lämna ut enligt lag, domstols-/myndighetsbeslut eller enligt bindande börsregler. Vi har också båda rätt att lämna ut Konfidentiell Information eller annan information om informationen omfattas av beslut om tvångsmedel från brottsutredande myndighet (till exempel Polis, Åklagarmyndighet eller Ekobrottsmyndigheten) eller som annars är relaterad till misstanke om brott för vilket fängelse är en möjlig påföljd. Den här rättigheten ska även gälla för oss direkt i förhållande till era Byråkunder.

Sekretessförbindelse för anställda m.m.

Vi ska båda, genom en sekretessförbindelse eller på annat lämpligt sätt, se till att anställda, konsulter och annan personal som anlitas är bundna av sekretess i enlighet med det som anges om sekretess i det här avsnittet. Vi ska även ansvara i förhållande till varandra, för att eventuella underleverantörer vi har samt anställda hos underleverantörerna som deltar i uppdraget, är bundna av motsvarande sekretess.

Hur behandlas personuppgifter inom ramen för Tjänsten?

Fortnox är i vissa fall personuppgiftsansvarig och i andra fall personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter inom ramen för Tjänsten.

Fortnox behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde regleras i personuppgiftsbiträdesavtalet i Bilaga 1. Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning är Byråkunderna personuppgiftsansvariga, ni är personuppgiftsbiträde till Byråkunderna och vi ett s.k. underbiträde till er. Ni behöver därför enligt vad som anges i punkt 8 ”Särskilda åtaganden för byråer” ingå personuppgiftsbiträdesavtal med era Byråkunder med motsvarande villkor som anges i personuppgiftsbiträdesavtaleti Bilaga 1. I förhållandet mellan er som kund och oss som leverantör avses dock med ”Personuppgiftsansvarig” i personuppgiftsbiträdesavtalet er som kund och med ”Personuppgiftsbiträde” avses Fortnox.

Fortnox behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig beskrivs i vårt integritetsmeddelande. Fortnox är personuppgiftsansvarig för behandlingen av bland annat Användares inloggningsuppgifter och beteende inom ramen för Tjänsten och vid analys av exempelvis bokföringsunderlag för att förbättra och utveckla Tjänsten.

Får vi använda er data?

Vi har inte rätt att använda Kunddata om inte annat anges i det här Avtalet.

Vilken data får vi använda och hur?

Vi får använda Kunddata, och ni ska se till att vi har rätt i förhållande till era Byråkunder att använda Kunddata, för att fullgöra uppdraget, för statistiska ändamål, för att förbättra och utveckla Tjänsten samt för marknadsföring i enlighet med villkoren för marknadsföring i punkt 17 ”Hur får vi marknadsföra våra tjänster?”

Vi får även överföra Kunddata, och ni ska se till att vi har rätt i förhållande till era Byråkunder att använda Kunddata, till koncernbolag, leverantör och samarbetspartner för att kunna leverera eller utveckla Tjänsten eller för att sådant bolag ska kunna tillhandahålla och marknadsföra tjänster som har nära samband med Tjänsten.

Vad har ni för ansvar avseende Kunddata?

Ni ska se till att Kunddata är fri från virus, trojaner, maskar eller annan programvara eller kod som kan skada Tjänsten.

Ni ska även ersätta Fortnox för all skada som vi åsamkas direkt eller indirekt på grund av att innehållet i Kunddata eller användningen av Kunddata i Tjänsten strider mot tillämplig lagstiftning. Detta kan till exempel handla om att innehållet utgör intrång i immateriell rättighet eller annan rättighet.

Som kund kan ni alltid ta ut Kunddata från Tjänsten. I samband med att ni säger upp Avtalet är det upp till er att ta ut all Kunddata från Tjänsten som ni kan komma att behöva för framtida bruk.

Vi får marknadsföra tjänster till er som vi, annat bolag i Fortnox-koncernen eller någon samarbets-partner till oss tillhandahåller. Marknadsföringen kan ske i Tjänsten, genom epost eller på annat sätt.

Vi behåller alla immateriella rättigheter till Tjänsten

Det här Avtalet gör inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsten överlåts till er, till den som använder Tjänsten eller till någon annan.

Ni får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten.

Vad gäller vid immaterialrättsintrång som beror på er eller Användare?

Ni ska försvara oss om krav riktas eller talan förs mot oss om intrång på grund av er eller den som använder Tjänsten i strid med detta Avtal. Detta sker då på er egen bekostnad. Ni ska också ersätta oss för alla de kostnader och skadestånd som vi genom förlikning eller dom kan bli skyldiga att betala.

Om olika personer som företräder er ger oss olika instruktioner har vi rätt att begära skriftlig instruktion från er styrelse eller från en person som har behörighet att företräda er. Detta kan till exempel handla om vem som ska få tillgång till Kunddata eller andra instruktioner gällande Tjänsten. Vi ska också ha rätt att välja vems instruktioner vi ska följa, så länge det inte innebär att vi i övrigt bryter mot Avtalet.

Hur lämnar vi meddelanden?

Vi kommer att lämna meddelanden till er via Tjänsten, brev till den adress som ni har angett eller e-post till den e-postadress som ni har angett.

Meddelanden per post

Meddelanden vi skickar till er per post anses ha kommit er tillhanda senast tre (3) arbetsdagar efter det att meddelandet skickades från oss. Meddelanden per post skickas till den adress som ni senast skriftligen lämnat till oss.

Meddelanden i Tjänsten och per e-post

Meddelanden vi skickar till er i Tjänsten eller via e-post anses ha kommit er tillhanda omedelbart. Meddelanden som skickas via e-post skickas till den e-postadressen som ni senast skriftligen lämnat till oss.

Ni ska se till så att vi har rätt kontaktuppgifter

Ni ska meddela oss i Tjänsten om uppdateringar av adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter som ni lämnat till oss.

Kan vi ändra Avtalet?

Vi får ändra det här Avtalet utan att ni har godkänt ändringen i förväg.

Informerar vi er om en eventuell ändring och när börjar den gälla?

Om ändringen förväntas innebära en väsentlig nackdel för er så kommer vi att informera er om ändringen i förväg. Ändringen börjar gälla trettio (30) dagar efter att ni fått information om den eller ett senare datum om vi meddelar det.

Vad kan ni göra om ni inte accepterar ändringen?

Om ändringen innebär en väsentlig nackdel för er så har ni rätt att, senast fjorton (14) dagar innan ändringen börjar gälla, meddela oss om att ni säger upp Avtalet till att upphöra från och med den dag då ändringen börjar gälla. Uppsägningen ska vara skriftlig.

Hur länge gäller Avtalet?

Avtalstiden är samma period som betalningsperioden, om ni betalar kvartalsvis så gäller Avtalet för motsvarande tid, ett kvartal i taget.

Automatisk förlängning och uppsägning

Du kan säga upp Tjänsten genom att skriftligen meddela oss om uppsägning i Tjänsten där du administrerar ditt abonnemang. Uppsägningen måste göras senast en månad före avtalstidens utgång. Vi har rätt att senast tre månader innan avtalstidens utgång säga upp Avtalet.

Sägs Avtalet inte upp enligt ovan så förlängs det automatiskt med samma period.

När får Avtalet sägas upp innan avtalstiden är slut?

Utöver vad som annars anges i detta Avtal har vi båda rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om den andra av oss har:

 • brutit mot Avtalet och inte rättar till det inom trettio (30) dagar efter att ha mottagit den andra partens skriftliga meddelande om avtalsbrott, eller
 • inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på väg mot obestånd.


Utebliven betalning

Vi har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om betalning av faktura inte har skett trettio (30) efter förfallodatum.

Hur skickas meddelande om uppsägning?

Meddelande om uppsägning görs genom att den som vill säga upp avtalet meddelar den andra partnern om uppsägning enligt punkt 22 ”Automatisk förlängning och uppsägning”.

Vad innebär det att Avtalet har sagts upp?

Från och med den dag då Avtalet upphör så har ni och era Användare inte längre någon rätt att använda Tjänsten.

Är det tillåtet att överlåta Avtalet till någon annan?

Ni har inte rätt att överlåta era rättigheter enligt det här Avtalet till någon annan om inte vi skriftligen har gått med på det i förväg.

Vi har rätt att överlåta Avtalet utan ert föregående godkännande.

Ny avtalspart måste godkänna avtalsvillkoren

Om ni har fått vårt godkännande att överlåta Avtalet blir överlåtelsen gällande gentemot oss först när den nya avtalsparten skriftligen bekräftat att denne accepterar avtalsvillkoren genom att godkänna dessa i Tjänsten och övertar eventuella skyldigheter som ni har gentemot oss vid tiden för överlåtelsen.

Svensk lag ska tillämpas

Våra respektive rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal ska bestämmas i enlighet med svensk lag.

Eventuella tvister ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande

Tvister i anledning av detta Avtal ska avgöras slutligt enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens skiljedomsregler.

Reglerna om förenklat skiljeförfarande ska tillämpas, om inte Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd med beaktande av tvistens svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att reglerna om ordinärt skiljeförfarande ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Skiljerådet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska

Rätt att vända sig till domstol eller annan behörig myndighet

Vi båda har alltid rätt att vända oss till svensk domstol eller annan behörig myndighet om det kapitalbelopp tvisten avser inte överstiger 100 000 SEK.

Avtalet är senast uppdaterat i oktober 2020.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på denna webbplats. Vid större förändringar kommer vi att kontakta dig innan förändringarna träder i kraft.