Pressmeddelande

Publicerad: 3 december 2009|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FORTNOX AB (PUBL)

Rätt att delta på bolagsstämman har den aktieägare som är införd i bolagsstämmoaktieboken lördagen den 12 december 2009 samt har anmält sig till stämman senast kl 12.00 måndagen den 14 december 2009. En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast lördagen den 12 december 2009. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan ska ske skriftligen till Fortnox AB (publ), Box 427, 351 06 Växjö eller via fax till 0470 – 78 50 01 eller via e-post till ir@fortnox.se. I anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid anges. Om aktieägare avser att företrädas av ombud eller annan företrädare bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande på stämman samt utseende av protokollförare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av justeringsman.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Nyval av styrelseledamot.

7. Beslut om emission av aktier.

8. Utlandsetablering.

9. Avslutning.

PUNKT 6

Styrelsen föreslår att Jan Pyrell väljs till ny styrelseledamot.

PUNKT 7

Den kraftiga omsättningsökningen under innevarande år har kostat såväl resultat som likviditet. Bolagets styrelse har i delårsrapporten per 2009-09-30 bedömt att det blir ett minusresultat för 2009 och att likviditeten i bolaget måste säkerställas. Det tillskott som behövs har styrelsen beräknat till cirka 6 Mkr. VD Jan Älmeby har förklarat sig villig att finansiera detta tillskott genom lån till bolaget. 3,3 Mkr har tillförts bolaget. Resterande 2,7 Mkr finns för närvarande på bolagets klientmedelskonto hos Hamilton Advokatbyrå i Växjö.

Styrelsen föreslår bolagsstämman att rikta en nyemission mot Älmeby av ett så stort antal aktier som svarar mot ett belopp om 6 Mkr. En smärre justering av beloppet kan komma att ske för att uppnå ett jämnt antal emitterade aktier. Emissionskursen ska sättas till 10 öre över den för aktien på NGM Nordic MTF noterade genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden fr o m 18 november 2009 t o m den 2 december 2009. För giltigt beslut i fråga om emission av aktier erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Betalning för aktierna ska erläggas genom kvittning av Jan Älmebys lån till bolaget.

PUNKT 8

Styrelsen anser det angeläget att inleda en utlandssatsning. Detta kan ske i egen regi eller genom att en licens för varumärket Fortnox upplåts till annan aktör mot en ekonomisk ersättning. Styrelsen anser att frågan är av sådan vikt att stämman måste avgöra vilken väg bolaget ska välja. Ett underlag för beslut har tagits fram som finns hos bolaget från och med den 4 december 2009 och kan på begäran tillställas aktieägare.

ÖVRIGT

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6-7 jämte handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 4 december 2009 och kan på begäran tillställas aktieägare.

Växjö i december 2009

Styrelsen för Fortnox AB (publ)

Fortnox är Sveriges ledande leverantör av internetbaserade program för bland annat bokföring, fakturering, orderhantering, säljstöd och e-handel till mindre och medelstora företag samt föreningar. Fortnox program kan nås från vilken internetansluten dator som helst i världen. Fortnox är noterat på NGM Nordic MTF.

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.