Pressmeddelande|Regulatoriskt

Publicerad: 29 mars 2017|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Beslut av Fortnox årsstämma

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad

Vid dagens årsstämma i Fortnox AB (publ) fastställdes resultat­- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar för 2016 samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 0,20 kronor per aktie med 30 mars 2017 som avstämningsdag. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg måndagen den 4 april 2017. Vidare beviljade årsstämman styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Olof Hallrup, Anna Frick, Johan Berg, Magdalena Persson och Torbjörn Gunnarsson. Donald Sällqvist har avböjt omval. Torbjörn Gunnarsson valdes som styrelseordförande.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en och till revisor valdes Revisionsbolaget KPMG AB. Huvudansvarig revisor från Revisionsbolaget KPMG AB kommer att vara den auktoriserade revisorn Mats Kåvik.

Arvode

Årsstämman beslutade att arvodet ska utgå med fyra prisbasbelopp (dvs. 179 200 kronor) till var och en av ledamöterna i styrelsen och åtta prisbasbelopp (dvs. 358 400 kronor) till styrelseordföranden. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter. Dessutom ska mervärdesskatt erläggas.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om principer för utseende av valberedningen, vilka i korthet innebär att de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 31 oktober 2017 ska vardera utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning. Om en aktieägare avstår går erbjudandet till den aktieägare som därefter är störst. Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 31 oktober 2017 kan valberedningen besluta att erbjuda nu ägare plats i valberedningen. Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningens första sammanträde varefter valberedningen utser dess ordförande. Valberedningens sammansättning och hur den kan kontaktas ska offentliggöras på bolagets webbplats.

VDs redogörelse på stämman

Vid årsstämman redogjorde VD Nils Carlsson för utvecklingen under verksamhetsåret 2016.

Införande av incitamentsprogram

Stämman beslutade om emission av högst 450 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Fortnox Service AB för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare.  Om samtliga 450.000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 9.000 kronor, motsvarande en utspädning på 0,77 procent av aktiekapital och röster givet nuvarande antal aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Totalt kan 1 000 000 aktier tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet, vilket innebär 1,7 procent av aktiekapital och röster givet nuvarande antal aktier i bolaget**.** Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv.

  Kontakt

  Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

  Prenumerera

  Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

  Investerare

  Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.