Pressmeddelande

Publicerad: 6 maj 2011|Senast uppdaterad: 20 juli 2018

Kommuniké från årsstämma 5 maj i Fortnox AB (publ)

Efter presentation av årsredovisning samt revisionsberättelse beslutades om fastställande av resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen utdelning föreslogs.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christer Nilsson, Donald Sällqvist och Jan Pyrell. Som nya ledamöter invaldes Olof Hallrup och Erik Fjellborg. Christer Nilsson utsågs sedermera av styrelsen till styrelseordförande. Det beslutades att ersättning för styrelseuppdrag utgår med ett basbelopp för ordinarie ledamot och två basbelopp för styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt vad som angivits i stämmokallelsen. Utdrag ur kallelsen:

Styrelsen föreslås få bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 2 000 000 kronor.Nyemissionen ska ske med företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner.

Avslutningsvis presenterade Jan Älmeby information om Fortnox International AB’s utlandssatsning.

Årsredovisningen och övriga handlingar finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.fortnox.se samt på Bolagets kontor, Framtidsvägen 10 A i Växjö.

För ytterligare information kontakta bolagets VD Jens Collskog på telefon 0733-63 23 00

Kontakt

Vi svarar på frågor från media, arrangerar intervjuer med koncernledningen och ansvarar för pressmeddelanden. Vi kan också hjälpa dig som är analytiker eller större investerare att komma i kontakt med rätt personer inom Investor Relations.

Prenumerera

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Investerare

Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Fortnox ställning, verksamhet och utveckling.