Vad är Stadgar?

Stadgar är de regler som gäller internt för föreningar eller stiftelser.

Stadgarna som gäller för att bilda en förening eller stiftelse

För att föreningar, till exempel ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar, ska kunna bildas finns krav på att det ska finnas stadgar som antingen har godkänts eller antagits. Detsamma gäller för stiftelser. Enligt svensk lag ska dessa stadgar innehålla följande:

  • Ett juridiskt namn, eller så kallad firma , som föreningen eller stiftelsen benämns vid.

  • Den ort som föreningens eller stiftelsens styrelse utgår från och har sitt säte på.

  • Vilket ändamål som stiftelsen eller föreningen har med sin verksamhet, liksom verksamhetens art.

  • Hur varje medlems deltagande i form av insatser beskrivs och hur dessa insatser ska fullgöras.

  • Både högsta och lägsta möjliga antal revisorer respektive ledamöter i styrelsen, samt hur länge deras uppdrag gäller.

  • Vilka ärenden som ska behandlas och förekomma på ordinarie föreningsstämma.

  • Vilken tid som stiftelsens eller föreningens räkenskapsår omfattar.

  • Reglerna vid eventuella vinster och hur dessa ska fördelas.

  • Vad som händer med stiftelsens eller föreningens tillgångar vid eventuell avveckling.

Så bestäms stadgarna vid föreningens eller stiftelsens årsmöte

Årsmötet är det högst beslutande organet i en förening eller stiftelse. Detta innebär att det är vid årsmötet som eventuella förändringar i stadgarna kan röstas fram. Om det är relevant, är det en fördel att vända sig till det nationella förbund som föreningen tillhör för att tillämpa de normalstadgar som finns. Dessa kan användas som mall, för att sedan anpassas till din förenings, eller stiftelses, specifika verksamhet och ändamål.