Bokföring av olika affärshändelser

Fortnox Bokföringstips

Vi ger dig tips på hur olika affärshändelser i din verksamhet kan bokföras. Tänk på att det är generella tips och att det kan finnas undantag – dubbelkolla därför med en sakkunnig om du är osäker på något.

Sök
A
Administrationsavgift

Administrativa avgifter kan bokföras i kontogrupp 35 Fakturerade kostnader.

Aktiekapital

För att få starta ett aktiebolag behöver man avsätta ett så kallat aktiekapital till bolaget, vilket i dagsläget ligger på minst 25 000 kronor. Detta bokförs på konto 2081 Aktiekapital.

Aktieägartillskott

Vanligtvis bokförs aktieägartillskott i kontogrupp 20 Eget kapital och konto 2093 Erhållna aktieägartillskott.

Arbetskläder

Utgifter för arbetskläder bokförs vanligtvis på konto 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial om de räknas som skattefria.

Avskrivning bil

Avskrivningar på en bil inom ett företag bokförs genom att debitera konto 7834 samt kreditera konto 1249. Vi förklarar mer och ger exempel.

Avskrivningar

Avskrivningsbara inventarier bokförs som tillgångar vid inköpstillfället i kontogrupp 10–12 och vid den löpande bokföringen görs avskrivningar på ett kostnadskonto i kontogrupp 78.

B
Bankavgift

Den som använder banktjänster för lån, investeringar och betalningar hos en extern bank har externa utgifter för bankavgifter. Dessa bokförs som bankkostnader i kontogrupp 65, oftast under 6570 – Bankkostnader.

Bilförsäkring

En bilförsäkring bokförs vanligtvis genom att debitera konto 5610 Personbilskostnader eller konto 5620 Lastbilskostnader.

Byggmoms

Försäljning av byggtjänster kan bokföras på konto 3231 Försäljning byggsektorn, omvänd byggmoms. Köp av byggtjänster kan bokföras på konto 4610 Byggtjänster samt 2614 Utgående moms och 2644 Ingående moms.

D
Direktpension

Vid bokföring av direktpension kan konto 2230 Avsättning för övriga pensioner och liknande förpliktelser, 1380 Andra långfristiga fordringar och 7420 Förändring av pensionsskuld användas.

Drivmedel

Drivmedel kan bokföras på konto 5611 Drivmedel för personbilar eller konto 5621 Drivmedel för lastbilar. Du kan även redovisa det i kontoklass 4.

E
Ersättning för sjuklönekostnader

Ersättning för sjuklönekostnader bokförs vanligtvis på konto 3997 Sjuklöneersättning.

F
F-skatt

Bokföring av F-skatt i ett aktiebolag sker vanligtvis mot skattekontot 1630 och konto 2518 Betald F-skatt. I en enskild firma används ofta konto 2012 Avräkning för skatter och avgifter.

Facebook-annonser

Annonser via Facebook ska redovisas både med ingående och utgående moms och kan bokföras på konto 5910 Annonsering eller konto 4535 Inköp av tjänst inom EU.

Fordonsskatt

För alla skattepliktiga fordon betalas fordonsskatt. Skatten kan bokföras på konto 5612 Försäkring och skatt för personbilar.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget bokförs vanligen på konto 7699 Övriga personalkostnader, motkontering sker på konto 2440 Leverantörsskulder. Momsen för friskvårdsbidraget är avdragsgill och tas med i konteringen för ingående moms på konto 2641 Debiterad ingående moms.

Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial kan bokföras på konto 5460 Förbrukningsmaterial.

Försäljning av inventarier

Vinst vid försäljning av inventarier bokförs på konto 3973 Vinst vid avyttring maskiner och inventarier. Förlust vid försäljning av inventarier bokförs på konto 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier.

G
Glasögon

Terminalglasögon kan bokföras på konto 5480 Arbetskläder och skyddsmateriel.

Goodwill

Goodwill är en så kallad immateriell tillgång och bokförs på konto 1070 Goodwill.

H
Hyrbil

Hyra av bil bokförs vanligtvis på konto 5820 Hyrbilskostnader. Halva momsen får lyftas.

I
Importmoms

Momspliktiga inköp bokförs vanligtvis under kontogrupp 40 Inköp av varor och material. Inköp av varor utanför EU bokförs vanligtvis under kontogrupp 45 Övriga momspliktiga inköp. Utgående och ingående moms bokförs i kontogrupp 26.

Inköp av bil

Vid inköp av bil bokförs inköpsbeloppet på konto 1240, Bilar och andra transportmedel.

Inköp varor utanför EU

Inköp av varor bokförs normalt under kontogrupp 40 Inköp av varor och material. Momspliktiga belopp vid inköp av varor utanför EU kan bokföras under kontogrupp 45 Övriga momspliktiga inköp.

Intern representation

Intern representation kan bokföras under kontogrupp 7630 på konto 7631 Personalrepresentation, avdragsgill eller 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill.

Intäkt

En intäkt är en periodiserad inkomst som ska redovisas i resultaträkningen.

Inventarier

Inventarier kan bokföras i kontogrupp 12.

J
Julgåva

Julgåva till anställda är skattefri om marknadsvärdet inte överstiger ett visst belopp. Julgåvor kan då bokföras under kontogrupp 76 Övriga personalkostnader. Julgåva till kund kan bokföras under kontogrupp 59 Reklam och PR.

K
Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringar bokförs under kontogrupp 13 på konto 1385 Värde av kapitalförsäkring.

Konstaterad kundförlust

Konstaterade kundförluster bokförs normalt under kontogrupp 63 på konto 6351 Konstaterade kundförluster på kundfordringar.

Kundfaktura

En kundfaktura bokförs enligt fakturametoden vid två tillfällen, när företaget skickar fakturan och när företaget får betalt för fakturan. Vanligtvis används konto 1510 Kundfordringar.

L
Leasingbil

Kostnaden för leasingbil bokförs normalt under konto 5615 Leasing av personbilar. Den första förhöjda leasingavgiften bokförs vanligen på konto 1720 Förutbetalda leasingavgifter.

Leverantörsfaktura

En leverantörsfaktura bokförs enligt faktureringsmetoden vid två tillfällen: när företaget tar emot fakturan och när företaget betalar fakturan. I bokföringen används vanligtvis konto 2440 Leverantörsskulder.

Lunch

Kostnader för representation – såsom lunch – bokförs normalt under kontogrupp 60 Övriga försäljningskostnader.

Löneutbetalning

Vid bokföring av lön till anställda kan följande konton användas: 7010 Lön kollektivanställda, 7210 Lön tjänstemän eller 7220 Lön företagsledare samt 2710 Personalskatt, 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter och 7510 Arbetsgivaravgifter.

M
Medlemsavgift

Föreningsavgifter inkluderar medlemsavgifter och serviceavgifter, och klassificeras normalt som övriga externa kostnader. Medlemsavgifter är ej avdragsgilla kostnader och bokförs på konto 6982 Föreningsavgift, ej avdragsgill.

Milersättning

Bokföring av milersättning i ett aktiebolag sker vanligtvis mot konto 7331 skattefri bilersättning och konto 7332 skattepliktiga bilersättningar.

Moms

Ingående moms bokförs på konto 2640 och utgående moms bokförs på konto 2610, 2620 och 2630, beroende på momssats.

Moms enskild firma

Vid bokföring av moms i enskilda firmor används vanligen konto 2650 Redovisningskonto för moms och konto 2012 Avräkning för skatter och avgifter.

Moms på skattekonto

Ett aktiebolags moms bokförs på konto 2650 Redovisning för moms och företagets skattekonto 1630 Avräkning för skatter och avgifter.

O
Olycksfallsförsäkring

Kostnader för olycksfallsförsäkringar som räknas som skattefria förmåner bokförs vanligtvis i kontogrupp 75 för anställda, eller i kontogrupp 63 för delägare som inte är anställda.

P
Parkeringsavgift

Parkeringsavgifter bokförs normalt under kontogrupp 58 Resekostnader.

Pensionssparande i aktiebolag

Vid bokföring av anställdas tjänstepension (pensionsförsäkring) i ett aktiebolag kan till exempel konton 7410 Premier för individuella pensionsförsäkringar, 7533 Särskild skatt för pensionskostnader samt 2514 Beräknad löneskatt på pensionskostnader användas.

Porto

Porto och frimärken debiteras vanligtvis kontogrupp 62 Tele och post, eller konto 6251 Porto. Portokostnader som gäller varudistribution med postfrakt debiteras dock på konto 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution.

Preliminärskatt i aktiebolag

Ett aktiebolag ska varje månad betala en preliminär skatt till Skatteverket baserad på årets förväntade resultat. Preliminärskatten kan bokföras på konto 2518, med skattekontot 1630 som motkonto.

Presentkort till personal

Presentkort till anställda är skattefria om marknadsvärdet inte överstiger ett visst belopp. Presentkort kan då bokföras under kontogrupp 76 Övriga personalkostnader.

Provisionsintäkt

Provision kan vara både momspliktig och momsfri och härrör till olika typer av aktiviteter inom verksamheten, vilket gör att konteringen kan se ut på olika sätt. Provisioner kan t.ex. krediteras konto 3921 Provisionsintäkter.

Påminnelseavgift

Påminnelseavgifter från leverantörer bokförs vanligen på konto 6990, och på konto 3591 när du själv skickat en påminnelseavgift som din kund betalar.

R
Reseersättning

Reseersättning för körda mil i samband med tjänsteresa bokförs normalt på konto 7331 Skattefri bilersättning och konto 7332 Skattepliktiga bilersättningar.

Resultat i aktiebolag

Ett resultat med vinst bokförs med ett konto i kontogrupp 89 (debet) och ett motkonto i kontogrupp 20 (kredit). Ett resultat med förlust bokförs med ett konto i kontogrupp 89 (kredit) och ett motkonto i kontogrupp 20 (debet).

Resultat i enskild firma

Årets resultat i en enskild firma bokförs normalt på konto 8999 Årets resultat och 2019 Årets resultat.

Resultat i förening

Årets resultat i en ekonomisk förening bokförs normalt på konto 8999 Årets resultat och 2099 Årets resultat. Om det är en ideell förening bokförs årets resultat istället på konto 2069.

Ränta på skattekontot

Intäktsränta på skattekontot bokförs vanligtvis på konto 8314, och kostnadsränta på konto 8423.

S
Serviceavgift

Föreningsavgifter inkluderar medlemsavgifter och serviceavgifter, och klassificeras normalt som övriga externa kostnader. De bokförs normalt i kontogrupp 69: 6981 Föreningsavgift, avdragsgill och 6982 Föreningsavgift, ej avdragsgill.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring för anställda redovisas normalt under kontogrupp 76 Övriga personalkostnader.

Skattekonto

Konto 1630 “Avräkning för skatter och avgifter” för aktiebolag och konto 2012 “Avräkning för skatter och avgifter” för enskilda firmor brukar kallas för företagets skattekonto. På skattekontot bokförs skatter och avgifter.

Skattetillägg

Skattetillägg klassificeras vanligtvis som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69 Övriga externa kostnader.

Slutlig skatt

Slutlig skatt i aktiebolag bokförs i olika steg där bland annat konto 1630, 2518 och 2512 kan användas.

Slutlig skatt i enskild firma

Enskilda firmor kan bokföra skatt på konto 2012 Avräkning för skatter och avgifter.

Sociala avgifter

Sociala avgifter bokförs på konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter.

Sponsring

Sponsring kan bokföras under kontogrupp 59 Reklam och PR och konto 5980 PR, institutionell reklam och sponsring.

Särskild löneskatt

Särskild löneskatt betalas på pensionskostnader och vissa förvärvsinkomster och ersätter arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Särskild löneskatt kan bokföras på konto 7530 Särskild löneskatt.

T
Terminalglasögon

Terminalglasögon bokförs på konto 7690 Övriga personalkostnader eller konto 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial.

Tillfälligt betalningsanstånd

Ett beviljat betalningsanstånd debiteras på konto 1630 och krediteras på konto 2852, Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt.

Traktamente

Aktiebolag kan bokföra traktamente på kontona 7321 Skattefria traktamenten Sverige, 7322 Skattepliktiga traktamenten Sverige, 7323 Skattefria traktamenten utland och 7324 Skattepliktiga traktamenten utland.

U
Upplupna intäkter

Upplupna intäkter bokförs som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Upplupna kostnader

En upplupen kostnad räknas som en interimsskuld och bokförs vanligtvis under kontogrupp 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Utbetalning från skattekonto

En utbetalning från Skatteverket bokförs på Konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter. Enskilda firmor använder konto 2012 Avräkning för skatter och avgifter. Konto 1630 eller 2012 brukar kallas för företagets skattekonto.

Utbildning enskild firma

Om en ägare av en enskild firma har gått en kurs eller utbildning ska kostnaderna för detta bokföras på konto Övriga avdragsgilla kostnader, 6991.

Utdelning till aktieägare

Vid bokföring av utdelning till aktieägare används bland annat konto 2898.

Uttag kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringar bokförs vanligtvis under kontogrupp 13 Finansiella anläggningstillgångar på konto 1385 Kapitalförsäkring och uttag på konto 8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag.

V
Varulager

I bokslutet redovisas kvarvarande varulager vanligtvis i kontogrupp 14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten, på konto 1460 Lager av handelsvaror och konto 4960 Förändringar av lager av handelsvaror.

Verktyg

Verktyg som klassificeras som förbrukningsmaterial bokförs vanligen i kontogrupp 54. Klassificeras det som en inventarie bokförs det vanligen i kontogrupp 12.

Villkorat aktieägartillskott

Aktieägartillskott bokförs vanligtvis i kontogrupp 20 Eget kapital och på konto 2093 Erhållna aktieägartillskott.

Välgörenhet

En gåva till ett välgörande ändamål bokförs förslagsvis på konto 6993 Lämnade bidrag och gåvor eller konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

W
Webbhotell

Utgiften för webbhotell kan bokföras på konto 6540 (IT-tjänster) eller 6230 (Datakommunikation). Bokföringen av domännamn sker i sin tur oftast mot 6230.

Å
Återbetalning av skatt

Aktiebolag som ska få tillbaka skatt från Skatteverket börjar med att kreditera den totala summan på konto 2510 och debitera konto 1630 med samma belopp. Därefter krediteras konto 1630 och debiteras konto 1930.

Återbetalning från leverantör

En återbetalning från en leverantör ska bokföras som inköpet, fast spegelvänt. Debet och kredit byter alltså plats och återbetalningen ska bokföras samma dag som pengarna kommer in på kontot.

Återbetalning från Fora

En återbetalning från Fora kan bokföras under konto 7571 Arbetsmarknadsförsäkringar.

Återbetalning till kund

En intäkt som på grund av reklamation och kreditering inte längre är en intäkt justeras bort i resultaträkningen som en negativ intäkt i kontogrupp 3 i företagets bokföring.

Ö
Öresutjämning

Öresutjämning kan bokföras på konto 3740 Öres- och kronutjämning.

Överavskrivningar

Skattemässiga överavskrivningar krediteras som en obeskattad reserv i kontogrupp 21 i bokslutet.

;