Bokföring av olika affärshändelser

Fortnox Bokföringstips

Vi ger dig tips på hur olika affärshändelser i din verksamhet kan bokföras. Tänk på att det är generella tips och att det kan finnas undantag – dubbelkolla därför med en sakkunnig om du är osäker på något.

Sök
A
Administrationsavgift

Administrativa avgifter kan bokföras i kontogrupp 35 Fakturerade kostnader.

Aktieägartillskott

Vanligtvis bokförs aktieägartillskott i kontogrupp 20 Eget kapital och konto 2093 Erhållna aktieägartillskott.

Avskrivningar

Avskrivningsbara inventarier bokförs som tillgångar vid inköpstillfället i kontogrupp 10–12 och vid den löpande bokföringen görs avskrivningar på ett kostnadskonto i kontogrupp 78.

B
Bokföra inköp varor utanför EU

Inköp av varor bokförs normalt under kontogrupp 40 Inköp av varor och material. Momspliktiga belopp vid inköp av varor utanför EU kan bokföras under kontogrupp 45 Övriga momspliktiga inköp.

D
Direktpension

Vid bokföring av direktpension kan konto 2230 Avsättning för övriga pensioner och liknande förpliktelser, 1380 Andra långfristiga fordringar och 7420 Förändring av pensionsskuld användas.

F
F-skatt

Bokföring av F-skatt i ett aktiebolag sker vanligtvis mot skattekontot 1630 och konto 2518 Betald F-skatt. I en enskild firma används ofta konto 2012 Avräkning för skatter och avgifter.

Fordonsskatt

För alla skattepliktiga fordon betalas fordonsskatt. Skatten kan bokföras på konto 5612 Försäkring och skatt för personbilar.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget bokförs vanligen på konto 7699 Övriga personalkostnader, motkontering sker på konto 2440 Leverantörsskulder. Momsen för friskvårdsbidraget är avdragsgill och tas med i konteringen för ingående moms på konto 2641 Debiterad ingående moms.

Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial kan bokföras på konto 5460 Förbrukningsmaterial.

Försäljning av inventarier

Vinst vid försäljning av inventarier bokförs på konto 3973 Vinst vid avyttring maskiner och inventarier. Förlust vid försäljning av inventarier bokförs på konto 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier.

G
Goodwill

Goodwill är en så kallad immateriell tillgång och bokförs på konto 1070 Goodwill.

I
Intern representation

Intern representation kan bokföras under kontogrupp 7630 på konto 7631 Personalrepresentation, avdragsgill eller 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill.

Intäkt

En intäkt är en periodiserad inkomst som ska redovisas i resultaträkningen.

Inventarier

Inventarier kan bokföras i kontogrupp 12.

J
Julgåva

Julgåva till anställda är skattefri om marknadsvärdet inte överstiger ett visst belopp. Julgåvor kan då bokföras under kontogrupp 76 Övriga personalkostnader. Julgåva till kund kan bokföras under kontogrupp 59 Reklam och PR.

K
Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringar bokförs under kontogrupp 13 på konto 1385 Värde av kapitalförsäkring.

Konstaterad kundförlust

Konstaterade kundförluster bokförs normalt under kontogrupp 63 på konto 6351 Konstaterade kundförluster på kundfordringar.

Kundfaktura

En kundfaktura bokförs enligt fakturametoden vid två tillfällen, när företaget skickar fakturan och när företaget får betalt för fakturan. Vanligtvis används konto 1510 Kundfordringar.

L
Leasingbil

Kostnaden för leasingbil bokförs normalt under konto 5615 Leasing av personbilar. Den första förhöjda leasingavgiften bokförs vanligen på konto 1720 Förutbetalda leasingavgifter.

Leverantörsfaktura

En leverantörsfaktura bokförs enligt faktureringsmetoden vid två tillfällen: när företaget tar emot fakturan och när företaget betalar fakturan. I bokföringen används vanligtvis konto 2440 Leverantörsskulder.

Lunch

Kostnader för representation – såsom lunch – bokförs normalt under kontogrupp 60 Övriga försäljningskostnader.

Löneutbetalning

Vid bokföring av lön till anställda kan följande konton användas: 7010 Lön kollektivanställda, 7210 Lön tjänstemän eller 7220 Lön företagsledare samt 2710 Personalskatt, 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter och 7510 Arbetsgivaravgifter.

M
Medlemsavgift

Föreningsavgifter inkluderar medlemsavgifter och serviceavgifter, och klassificeras normalt som övriga externa kostnader. Medlemsavgifter är ej avdragsgilla kostnader och bokförs på konto 6982 Föreningsavgift, ej avdragsgill.

Milersättning

Bokföring av milersättning i ett aktiebolag sker vanligtvis mot konto 7331 skattefri bilersättning och konto 7332 skattepliktiga bilersättningar.

Moms

Ingående moms bokförs på konto 2640 och utgående moms bokförs på konto 2610, 2620 och 2630, beroende på momssats.

Moms på skattekonto

Ett aktiebolags moms bokförs på konto 2650 Redovisning för moms och företagets skattekonto 1630 Avräkning för skatter och avgifter.

P
Pensionssparande i aktiebolag

Vid bokföring av anställdas tjänstepension (pensionsförsäkring) i ett aktiebolag kan till exempel konton 7410 Premier för individuella pensionsförsäkringar, 7533 Särskild skatt för pensionskostnader samt 2514 Beräknad löneskatt på pensionskostnader användas.

Preliminärskatt i aktiebolag

Ett aktiebolag ska varje månad betala en preliminär skatt till Skatteverket baserad på årets förväntade resultat. Preliminärskatten kan bokföras på konto 2518, med skattekontot 1630 som motkonto.

Presentkort till personal

Presentkort till anställda är skattefria om marknadsvärdet inte överstiger ett visst belopp. Presentkort kan då bokföras under kontogrupp 76 Övriga personalkostnader.

Påminnelseavgift

Påminnelseavgifter från leverantörer bokförs vanligen på konto 6990, och på konto 3591 när du själv skickat en påminnelseavgift som din kund betalar.

R
Resultat enskild firma

Årets resultat i en enskild firma bokförs normalt på konto 8999 Årets resultat och 2019 Årets resultat.

Resultat i aktiebolag

Ett resultat med vinst bokförs med ett konto i kontogrupp 89 (debet) och ett motkonto i kontogrupp 20 (kredit). Ett resultat med förlust bokförs med ett konto i kontogrupp 89 (kredit) och ett motkonto i kontogrupp 20 (debet).

Ränta på skattekontot

Intäktsränta på skattekontot bokförs vanligtvis på konto 8314, och kostnadsränta på konto 8423.

S
Serviceavgift

Föreningsavgifter inkluderar medlemsavgifter och serviceavgifter, och klassificeras normalt som övriga externa kostnader. De bokförs normalt i kontogrupp 69: 6981 Föreningsavgift, avdragsgill och 6982 Föreningsavgift, ej avdragsgill.

Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring för anställda redovisas normalt under kontogrupp 76 Övriga personalkostnader.

Skattekonto

Konto 1630 “Avräkning för skatter och avgifter” för aktiebolag och konto 2012 “Avräkning för skatter och avgifter” för enskilda firmor brukar kallas för företagets skattekonto. På skattekontot bokförs skatter och avgifter.

Skattetillägg

Skattetillägg klassificeras vanligtvis som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69 Övriga externa kostnader.

Slutlig skatt

Slutlig skatt i aktiebolag bokförs i olika steg där bland annat konto 1630, 2518 och 2512 kan användas.

Slutlig skatt i enskild firma

Enskilda firmor kan bokföra skatt på konto 2012 Avräkning för skatter och avgifter.

Sociala avgifter

Sociala avgifter bokförs på konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter.

Sponsring

Sponsring kan bokföras under kontogrupp 59 Reklam och PR och konto 5980 PR, institutionell reklam och sponsring.

Särskild löneskatt

Särskild löneskatt betalas på pensionskostnader och vissa förvärvsinkomster och ersätter arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Särskild löneskatt kan bokföras på konto 7530 Särskild löneskatt.

T
Traktamente

Aktiebolag kan bokföra traktamente på kontona 7321 Skattefria traktamenten Sverige, 7322 Skattepliktiga traktamenten Sverige, 7323 Skattefria traktamenten utland och 7324 Skattepliktiga traktamenten utland.

U
Upplupna intäkter

Upplupna intäkter bokförs som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Upplupna kostnader

En upplupen kostnad räknas som en interimsskuld och bokförs vanligtvis under kontogrupp 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Utdelning till aktieägare

Vid bokföring av utdelning till aktieägare används bland annat konto 2898.

V
Verktyg

Verktyg som klassificeras som förbrukningsmaterial bokförs vanligen i kontogrupp 54. Klassificeras det som en inventarie bokförs det vanligen i kontogrupp 12.

Ö
Överavskrivningar

Skattemässiga överavskrivningar krediteras som en obeskattad reserv i kontogrupp 21 i bokslutet.

;