Vad är Förvaltningsberättelse?

En förvaltningsberättelse är en obligatorisk del av årsredovisningen. Den beskriver företagets viktiga händelser under året som gått och ska ge en rättvisande bedömning av dess verksamhet, ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen en del av årsredovisningen

Alla företag som ska upprätta en årsredovisning eller ett årsbokslut, till exempel aktiebolag och ekonomiska föreningar , ska även redovisa en förvaltningsberättelse. Den ska komplettera årsredovisningens balansräkning och resultaträkning och beskriva företagets utveckling, ge upplysningar om väsentliga händelser under året och ge en rättvisande bedömning och översikt av dess verksamhet, ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen författas av företagets styrelse och texten och innehållet ska vara enkelt att förstå för presumtiva intressenter.

Innehåll i en förvaltningsberättelse

Vad som ska finnas med i en förvaltningsberättelse finns angivet i årsredovisningslagen (1995:1554) och kan variera beroende på vilken typ av företag det handlar om. Några exempel på vad en förvaltningsberättelse innehåller är namnet på kommunen där företaget har sitt säte, företagets verksamhetsområde och viktiga händelser under det gångna räkenskapsåret . Väsentlig information som inte redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen ska alltså lyftas fram. Detta ska beskrivas med ord, inte bara siffror. Det kan till exempel handla om stora förändringar i verksamheten som nyetableringar, försäljning av dotterbolag och nya och stora avtal och investeringar. Det kan också vara externa faktorer som påverkat företagets resultat , till exempel räntor , valutakurser och miljöförändringar. Är företaget skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning eller om företaget ska upphöra bedriva verksamhet ska även detta anges. Förvaltningsberättelsen ska även innehålla information om eventuella filialer i utlandet, styrelsens förslag till hur företagets vinst eller förlust ska disponeras, förändringar i det egna kapitalet och hur utvecklingen framåt väntas bli.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.