Vad är Eget kapital?

Eget kapital är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder.

Eget kapital kan både öka och minska

Eget kapital är en term som används i redovisningssammanhang och visar på skillnaden mellan tillgångarna och skulderna, företagets egna medel, i en verksamhet. Det egna kapitalet ökar när ägarna sätter in aktiekapital och när företaget går med vinst. Om företaget går med förlust eller lämnar aktieutdelning minskar det egna kapitalet. Det egna kapitalet kan alltså både öka och minska. I redovisningen syns det egna kapitalet på kreditsidan i balansräkningen eftersom man kan säga att det egna kapitalet är en skuld till ägarna. Om det egna kapitalet är stort i förhållande till inlånat kapital visar detta på en ekonomisk styrka och god kreditvärdighet. Eget kapital kan ses som företagets förmåga att överleva och ett stort eget kapital ger företaget styrka under perioder med lägre omsättning och/eller vinst.

Bundet och fritt eget kapital

I ett aktiebolag delas det egna kapitalet in i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Det bundna kapital är till exempel det aktiekapital som ägarna satt in i företaget som ett startkapital eller vid ett aktieägartillskott och får bara disponeras i verksamheten. Fritt eget kapital är till exempel verksamhetens vinst, vilken kan användas i verksamheten eller delas ut till ägarna i form av aktieutdelning. Vinstutdelningen får dock aldrig vara så stor så att det äventyrar verksamhetens ekonomiska situation. I en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag finns inget aktiekapital och det egna kapitalet delas inte in i bundet och fritt eget kapital. Insättningar och uttag redovisas löpande och bokförs mot det egna kapitalet som då ökar och minskar. I bokslutet bokförs årets resultat i det egna kapitalet.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sitt företags bokföring – arbeta själv, automatiserat eller anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.