Vad är God redovisningssed?

God redovisningssed betyder att ett företagets redovisning ska upprättas enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.

Bokföring och redovisning enligt god redovisningssed

Alla bolag som är redovisningsskyldiga ska upprätta sin bokföring så att den stämmer överens med god redovisningssed. Detta innebär att den ska följa de lagar och regler som finns i årsredovisningslagen och bokföringslagen men även att den ska följa rekommendationer och vedertagen praxis, alltså sådant som är allmänt accepterat. Den statliga myndigheten Bokföringsnämnden ansvarar för att utveckla god redovisningssed men det är Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som fastställer den slutgiltiga innebörden av god redovisningssed.

God redovisningssed följer lagar och vedertagen praxis

I årsredovisningslagen , ÅRL, står det att företags redovisning ska vara så enhetlig, tydlig och jämförbar som möjligt. Bokföringslagen, BFL, reglerar hur en bokföring ska upprättas, vem som är bokföringsskyldig, hur den löpande redovisningen ska ske och avslutas, vad ett räkenskapsår är och vad arkiveringsansvaret innebär. Utöver det som specificeras i lagtexterna finns olika rekommendationer som blivit normgivande. Dessa rekommendationer har utvecklats av till exempel Bokföringsnämnden, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och Föreningen Auktoriserade Revisorer. Normsystemen Reko och Rex ligger som grund till god redovisningssed. När en årsredovisning är klar är det revisorns roll att granska och kontrollera att den sammanställts korrekt och att den upprättats enligt god redovisningssed.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring på; arbeta själv, automatiserat eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill vill lära dig bokföringens grunder.