Vad är Årsredovisningslagen?

Årsredovisningslagen reglerar hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Årsredovisningens innehåll enligt årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen, (1995:1554), förkortas ÅRL och fastställer hur företag ska upprätta och offentliggöra årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter. Detta gäller aktiebolag , ekonomiska föreningar , handelsbolag som ägs av minst en juridisk person , bokföringsskyldiga stiftelser, försäkringsföretag enligt särskilda lagar och enskilda firmor som uppfyller vissa villkor. Årsredovisningslagen är viktig för att företags redovisning ska vara så enhetlig, tydlig och jämförbar som möjligt. I Årsredovisningslagen står bland annat att en årsredovisning ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, tilläggsupplysningar eller noter och en förvaltningsberättelse. Större företag ska även redovisa kassaflödesanalys eller finansieringsanalys. Årsredovisningen ska granskas av en revisor om det gäller ett större företag. Företag som inte måste upprätta en årsredovisning ska göra en enklare variant av en årsredovisning, ett så kallat årsbokslut.

Årsredovisningslagens övergripande direktiv

Årsredovisningslagen säger att årsredovisningar ska vara uppställda efter ett visst format för att bli lättlästa och överblickbara. De ska även ge en rättvisande bild av företagets resultat i en balansräkning, resultaträkning, tilläggsupplysningar eller noter och en förvaltningsberättelse. Årsredovisningslagen säger även att årsredovisningen ska följa god redovisningssed, alltså upprättas enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sitt företags bokföring – arbeta själv, automatiserat eller anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.