Vad är Bokföring?

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Bokföring i praktiken

Bokföring är en sammanställning över affärshändelser som ett företag har. Alla affärshändelser i ett företag måste bokföras men kraven på hur ofta du måste bokföra beror på vilken typ av affärshändelser det gäller. Affärshändelser inkluderar exempelvis försäljning, inköp, lön och skatt . För varje affärshändelse måste det finnas en verifikation med underlag som visar att transaktionen genomförts. Exempel på underlag till verifikationer är kvitton och fakturor . Affärshändelserna förs in i en huvudbok där de presenteras i systematisk ordning utefter konto. Många av nutidens bokföringsprogram hjälper dig att bokföra till exempel inbetalningar och utbetalningar och kvitton automatiskt. Allt för att din bokföring ska vara uppdaterad och du ska ha en bättre koll.

Kontantmetoden eller faktureringsmetoden?

Det finns två olika metoder som du kan göra din bokföring på, kontantmetoden och faktureringsmetoden. Om ditt företag omsätter mindre än 3 miljoner kronor kan du välja metod, men omsätter du mer än så måste du tillämpa faktureringsmetoden. Att använda kontantmetoden innebär att du inte bokför dina kund- och leverantörsfakturor förrän du fått betalat från kunden respektive betalt din leverantör . Kontantmetoden innebär att du bokför inköp och försäljning när betalningen sker. När du bokför enligt faktureringsmetoden bokför du kundfakturan när du skapat den och leverantörsfakturan när du fått den. Om ditt företag är momspliktigt redovisar du momsen direkt. Det innebär att kostnaden och intäkten kommer på rätt period och du får information från bokföringen som är mer aktuell än om du skulle använda kontantmetoden, det vill säga att du ser att du har en fodran på kund och att du har en skuld till din leverantör. Sedan bokför du leverantörs- och kundfakturorna vid betalningstillfället.

Vad innebär bokföringslagen?

Enligt bokföringslagen måste du bokföra alla kontanta in- och utbetalningar senast påföljande arbetsdag. Har du kontanta affärer och inte bokför varje dag så för du in alla kassaförändringar i en kassajournal/bok . I kassaboken noterar du affärshändelsens datum, anger vad affärshändelsen avser, in- och utbetalningens belopp och saldo. Saldot ska givetvis hela tiden stämma överens med de pengar som finns i kassan. I de allra flesta fall så sköts detta automatiskt av ditt kassasystem.

Ingående balans

Det första steget när du börjar bokföra är att föra in företagets ekonomiska ställning vid bokföringsårets början, vilket kallas för ingående balans. Bara balanskonton (konton i kontoklass 1 och 2) ska ha ingående balans och tillgångarna ska balansera – tillgångarna ska vara lika stora eget kapital och skulder. Om du redan har ett aktivt företag är det den utgående balansen från föregående bokslut som förs över och blir ingående balans för det nya bokföringsåret.

Bokslut

Varje näringsverksamhet måste sammanställa årets bokföring efter räkenskapsårets slut. Bokslutet görs för att du ska få en rättvis bild över hur ditt företag har presterat. Bokslutet måste upprättas i form av antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning beroende på företagsform .

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring - arbeta själv, automatiserat eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill vill lära dig bokföringens grunder.