Vad är Insider?

En insider, även kallat insynsperson, är en person som har tillgång till information i ett bolag som inte har offentliggjorts för allmänheten.

Vem kan vara en insider?

Det är endast vissa personer som har vetskap om och tillgång till insiderinformationen i ett företag , alltså den information som inte är offentlig för allmänheten. Dessa personer kallas för insiders, eller insynspersoner, och deras skyldighet är att inte dela med sig av insiderinformationen till någon annan förutom när det sker som ett normalt led i arbetet. En insider i ett bolag kan till exempel vara bolagets VD , bolagets revisorer , bolagets finanschef eller stora aktieägare. Insiderinformationen kan handla om alltifrån ett uppköpserbjudande och kommande affärer till stora nedskrivningar, nyemissioner eller innehåll i bolagsrapporter.

Regler för insiders

I och med att insiders får ett typ av övertag mot allmänheten och resten av marknaden gällande information som kan påverka aktiekursen får de inte utföra några värdepappersaffärer baserat på insiderinformationen. De får heller inte använda en annan person för att utnyttja informationen i handel med det aktuella värdepappret.

Insiders och närståendes transaktioner registreras i insynsregistret

Om en insider handlar med värdepapper i det egna företaget måste denne rapportera om detta till Finansinspektionen, vilket är den myndighet som innehar insynsregistret. Insynsregistret består av uppgifter gällande de transaktioner som insiders och personer i ledande ställning har genomfört i aktier som är kopplade till eller utgivna av företaget som denne har insyn i. Även närstående till personer i ledande ställning är skyldiga att anmäla handel med värdepapper till Finansinspektionen. Insynsregistret är offentligt och där kan marknaden följa förändringarna i de innehav som insiders och deras närstående har.