Vad är Monetär?

Monetär är ett begrepp som används för att beskriva saker som har med pengar eller valuta att göra, och betyder helt enkelt ”som rör pengar”.

Läs mer om monetär

Kan användas i olika penningrelaterade sammanhang

Monetär är ett ord som beskriver det som har med pengar och penningvärde att göra och kan användas i begrepp såsom monetär union, vilket är när flera länder använder samma valuta, icke-monetär belöning, vilket är en belöning i form av någonting annat än just pengar och monetär bas, vilket är de centralbankspengar som finns i ett lands ekonomi.

Monetär bas

En monetär bas är den totala mängden kontanta medel, alltså mynt och sedlar, samt de tillgångar som bankerna har i landets centralbank. Riksbanken är Sveriges centralbank och i Sverige utgörs den monetära basen exempelvis av Riksbankens sedlar och mynt – som kan avläsas i riksbankens balansräkning – Riksbankens skulder till följd av emitterade riksbankscertifikat samt bankernas inlåning i Riksbanken. Enligt den internationella valutafonden, IMF, ska monetär bas inte användas som ett begrepp för att beskriva mängden pengar, utan som ett mått på finansieringsbasen som underbygger penningmängden i de olika penningmängdsmåtten, vilka ofta benämns med M0, M1, M2 och M3.

Monetär union

En monetär union är när två eller flera länder har en gemensam penningpolitik, valuta och centralbank. I Europa finns till exempel Ekonomiska och monetära unionen (EMU), som omfattar ekonomisk och monetär politik och som har som främsta uppgift att utforma en gemensam penningpolitik i euroområdet. EMU innefattar alla medlemsstater, inklusive de länder som inte har euro som valuta. Det finns dock vissa delar inom EMU som endast omfattar de medlemsstater som använder euron, särskilt de delar som rör den monetära politiken. EMU är inte som en juridisk person, utan en integrerad del av EU.