Vad är EMU?

EMU står för Ekonomiska och monetära unionen och är ett samarbete inom EU för en gemensam penningpolitik, valuta och centralbank.

Samordning av penningpolitiken inom EU

EMU är EU:s stora ekonomiska projekt som startade år 1991 men som redan hade varit under planering och förberedelse sedan några år tidigare. Projektet har genomförts i tre etapper och från början handlade det främst om att förenkla rörelse av kapital mellan EU:s medlemsländer. Det var också redan från början viktigt att främja samordning av den ekonomiska politiken. Det största och mest påtagliga resultatet av EMU är införandet av den Europeiska centralbanken (ECB) och valutaunion, med den gemensamma valutan, euron.

Den europeiska centralbanken – ECB

År 1994 inrättades Europeiska monetära institutet, EMI, med uppgift att förbereda en gemensam penningpolitik och verksamhet i Europeiska centralbanken. År 1999 infördes den gemensamma valutan, euron, i elva av medlemsländerna. Som bekant deltar inte Sverige, och ej heller Danmark, i denna valutaunion. En viktig del i den gemensamma ekonomin för de länder som deltar fullt ut i EMU, är den starka ställningen som centralbanken, ECB, har. ECB har en självständig ställning med minimal påverkan från varken medlemsländernas regeringar eller EU:s institutioner.

EMU idag

Idag är EMU:s främsta uppgifter att fortsätta utforma en gemensam penningpolitik i euroområdet. Detta handlar framförallt om att bestämma styrräntan för att påverka den allmänna räntenivån. EMU främjar ett väl fungerande betalningssystem och förvaltar också den gemensamma valutareserven. Det sistnämnda innebär att länderna som har infört euron, överför guld- och valutareserven till centralbanken. Därifrån förvaltas och fördelas reserverna mellan de nationella centralbankerna i proportion till hur mycket som har överförts.