Vad är Nyttjanderätt?

Nyttjanderätt är rättigheten att använda något som ägs av någon annan.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Nyttjanderätt betyder att någon får använda något som ägs av någon annan. Nyttjanderätt hänger nära ihop med upphovsrätten. En upphovsman har ekonomiska och ideella rättigheter till sitt verk. Nyttjanderätten ger någon annan än upphovsmannen rätten att använda, sprida och dra ekonomisk fördel av verket. De ideella rättigheterna innebär bland annat att upphovsmannen ska erkännas som verkets upphovsman, skydda mot ändringar och bearbetningar av verket och att verket inte används på sådant sätt att det kan skada upphovsmannens anseende. De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas helt eller delvis med olika avtal eller genom att överlåta nyttjanderätten med en så kallad öppen licens, till exempel Creative Commons-licensen. Det finns dock vissa undantag. Man får till exempel kopiera ett verk för privat bruk eller referera eller citera ur ett verk. De ideella rättigheterna kan inte helt avtalas bort.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Inom fastighetsrätten betyder nyttjanderätten att någon annan än ägaren har rätt att använda en fastighet. Nyttjanderätten kan gälla en del av en fastighet eller hela fastigheten och är begränsad i tid. Fastighetsägaren blir nyttjanderättsupplåtare och den som ska använda fastigheten kallas för nyttjanderättshavare. Nyttjanderätten skapas genom avtal mellan den som äger fastigheten och den som ska hyra eller arrendera. Det finns olika typer av nyttjanderätter. Allmän nyttjanderätt reglerar sådan nyttjanderätt som inte uppfyller kraven för hyra, arrende och tomträtt. Särskild nyttjanderätt reglerar jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och hyra. Vid arrende och hyra kan även total nyttjanderätt föreligga när det handlar om en hel besittningsrätt över den upplåtna fastigheten. Vid partiell nyttjanderätt har nyttjanderättsupplåtaren kvar besittningsrätten till fastigheten.