Vad är EBITA?

EBITA är ett företags rörelseresultat före räntor, skatt och nedskrivning av goodwill, och används som ett nyckeltal för att analysera företags finansiella status och värde.

EBITA visar ett företags lönsamhet

EBITA är en engelsk förkortning av Earnings Before Interest, Taxes and Amortization (på svenska resultat före räntor, skatt och nedskrivning av immateriella tillgångar). Nyckeltalet EBITA används för att visa hur lönsamt ett företag är, och kan till exempel användas för att bedöma ett företags lönsamhet i jämförelse med andra företag i samma bransch. Vid analys av företag som arbetar med immateriella tillgångar såsom finansbolag används ofta EBITA som ett nyckeltal, som då inte inkluderar skatter, räntor och nedskrivningar på goodwill själva i beräkningen. Goodwill kan bland annat vara värdet av bolagets varumärke, kundregister och renommé. 

EBITA – ett nyckeltal för att analysera företag

För att ta reda på ett företags lönsamhetsförmåga är dess rörelseresultat och dess rörelsemarginal ett bra mått att analysera. Enkelt uttryckt är ett företags rörelseresultat skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna . För att få fram rörelsemarginalen divideras sedan rörelseresultatet med företagets omsättning. En hög rörelsemarginal visar att företaget har marginaler och är finansiellt välmående. Ett företags rörelseresultat kan dock se olika ut beroende på vilket nyckeltal som används: EBITA, EBIT eller EBITDA . Skillnaden mellan dessa tre olika lönsamhetsmått är helt enkelt vad man inkluderar vid uträkning av resultatet. Vid en analys av ett företag och dess värde kan nyckeltalet EBITA användas för att bedöma rörelsemarginalen och därmed företagets lönsamhet. Ett företag som använder EBITA som ett mått på lönsamhet räknar inte med nedskrivningar av immateriella tillgångar samt kostnader för räntor och skatt vid beräkningen.