Vad är Entreprenad?

En entreprenad är ett åtagande av ett företag att utföra ett visst arbete inom en utsatt tidsgräns för ett bestämt pris. Entreprenad är vanligt inom byggbranschen.

Läs mer om entreprenad

Entreprenad – ett kontrakt

Vid en entreprenad åtar sig ett företag att utföra ett arbete inom en viss tid för ett bestämt pris. Entreprenad kan också kallas för arbetsbeting, avtal och leveransbeting. En entreprenad inkluderar ofta både arbete och material. Vid en entreprenad skrivs ett kontrakt mellan beställaren och den som ska utföra arbetet som beskriver vad, hur och när arbetet ska utföras. Detta avtal påverkas inte av att huvudentreprenören i sin tur anlitar underentreprenörer (se nedan). Beställaren kan dock begära att eventuella underentreprenörer ska godkännas av honom eller henne innan de anlitas. Avtalet regleras inom Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). För totalentreprenader, se nedan, finns kompletterande regler som regleras i Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT 06). Ett kontrakt bör innehålla ett vite som reglerar att entreprenören måste betala ett visst belopp om arbetet inte blir klart enligt kontraktet.

Olika entreprenadformer

Vid en generalentreprenad ansvarar beställaren för projekteringen och entreprenören för projektets genomförande. Totalentreprenad innebär att entreprenören utför både arbetet och projekteringen vilket betyder att entreprenören kan fatta egna beslut om till exempel tekniska lösningar men det betyder också att entreprenören har ett större ansvar. Totalentreprenören kan dock i sin tur anlita underentreprenörer för att utföra vissa arbeten inom entreprenaden. Underentreprenad innebär alltså att huvudentreprenören anlitar en annan entreprenör för att utföra vissa delar av arbetet. Detta används ofta för olika specialkompetenser som till exempel vatten och avlopp eller elinstallationer. Vid en delad entreprenad ansvarar beställaren själv för projekteringen och anlitar sedan entreprenörer för utförandet av arbetet.