Vad är Fackförening?

En fackförening är en arbetstagarorganisation som finns till för att företräda arbetstagares intressen gentemot sin arbetsgivare, främst genom kollektiva förhandlingar.

För en bättre arbetssituation för de anställda

Fackföreningar har som syfte att sammansluta arbetstagare som arbetar inom samma yrkeskategori, eller på liknande arbetsplatser. Historiskt har fackföreningar organiserat strejker och blockader för att påverka arbetsgivare till åtgärder som förbättrar arbetssituation för de anställda. Dock är det idag betydligt vanligare att fackföreningar bildar så kallade fackförbund som reglerar arbetsförhållanden genom att ingå kollektivavtal .

Stöd i förhandlingar eller tvister med din arbetsgivare

Som medlem i en fackförening kan du som arbetstagare få stöd i diverse förhandlingar med din arbetsgivare. Det kan handla om allt från löner och regler på arbetet, till klagomål om brister i arbetsmiljön och allmänna arbetsförhållanden. Förutom att få hjälp med förhandlingar innebär ett medlemskap i en fackförening ett visst rättskydd och du kan även erhålla juridiskt stöd vid tvister med din arbetsgivare.

Fackförbund förhandlar fram avtal med arbetsgivare

Ett fackförbund består enligt definition av flera fackföreningar, men används ofta synonymt med fackförening. Fackförbunden är styrda av demokratiskt valda ledare som förhandlar fram avtal med arbetsgivare och har som mål att involvera så många aktörer inom samma bransch eller sektor som möjligt. Det är alltså olika fackförbund som förhandlar fram kollektivavtalen för olika sektorer och arbetsplatser.

Kollektivavtal – resultat av fackföreningarnas förhandlingar

Kärnan i de riktlinjer och regleringar som finns på arbetsplatser utgår från så kallade kollektivavtal, som är omfattande avtal mellan arbetsgivare och fackförbund. Kollektivavtalen reglerar framför allt lönenivåerna på arbetsplatsen, men har även syftet att utforma en trygg arbetsplats och en säker arbetsmiljö. I kollektivavtalen finns rättigheter och skyldigheter för både arbetsgivare och arbetstagare specificerade.