Vad är Fritt eget kapital?

Eget kapital är det som finns kvar av ett företags tillgångar efter att dess skulder har betalats. Det egna kapitalet delas upp i bundet kapital och fritt eget kapital, där den sistnämnda är den del som får disponeras fritt.

Fritt eget kapital är en del av det egna kapitalet

I redovisningssammanhang använder man ofta termen eget kapital, vilket är skillnaden mellan tillgångar och skulder i ett företag. Det visas på kreditsidan i balansräkningen och kan användas som kompass för att utvärdera ett företags styrka och överlevnadsförmåga. När ägarna sätter in aktiekapital eller när företaget går med vinst ökar det egna kapitalet, och ett stort eget kapital är därför positivt under perioder med lägre vinst och/eller omsättning. I ett aktiebolag delar man in det egna kapitalet i två grupper – bundet kapital och fritt eget kapital.

Fördelar med mycket fritt eget kapital

Som namnet antyder är det bundna kapitalet det kapital som inte får disponeras fritt och därmed inte användas för vinstutdelning. Det är alltså bundet att finnas kvar i företaget och dit räknas exempelvis reservfonder och uppskrivningsfonder. Den del av det egna kapitalet som däremot får disponeras fritt är det som kallas för fritt eget kapital. Det kan användas för utdelning till aktieägarna eller för att återinvestera i företaget. Det omfattar summan av balanserad vinst och årets vinst. Uppdelningen av bundet kapital och fritt eget kapital gäller inte för exempelvis handelsbolag och enskilda firmor då deras egna kapital alltid räknas som fritt eget kapital. Ägarna kan alltså disponera hela kapitalet som de vill. 

För att klara sig bra mot oförutsedda händelser eller ekonomiska kriser är det bra för ett företag att ha mycket fritt eget kapital. Det stärker nämligen företagets möjlighet att klara sig utan att behöva låna pengar. I och med att fritt eget kapital är fritt att disponera kan ägarna även använda det för återinvesteringar och utveckling av företaget.

Negativt fritt eget kapital

Då eget kapital är ett skillnadsbelopp så är det möjligt för fritt eget kapital att även bli negativt. Det sker när skulderna överstiger tillgångarna och i dessa fall består fritt eget kapital av årets förlust och/eller ansamlad förlust. När fritt eget kapital är negativt har man inte möjlighet att ge utdelning till aktieägarna och skulle det bli alltför stort kan det leda till tvångslikvidation.

Läs gärna mer om eget kapital och fritt eget kapital i vårt blogginlägg “Vad är eget kapital? Allt du behöver veta!”