Vad är Kapitalomsättningshastighet?

Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal som visar hur företags kapital används i förhållande till omsättningen.

Kapitalomsättningshastigheten ett mått på effektivitet

Kapitalomsättningshastigheten i ett företag visar hur mycket kapital verksamheten kräver, det vill säga hur effektivt företaget använder sitt kapital i relation till sin omsättning . Generellt är en hög kapitalomsättningshastighet något positivt och visar att det krävs relativt lite kapital för att generera omsättningen, dock måste man även ta hänsyn till hur verksamheten ser ut, vilka förutsättningar det finns och vilken bransch det gäller. Bundet kapital finns till exempel i ett varulager. Kapitalintensiva branscher som till exempel verkstadsbolag har ofta lägre kapitalomsättningshastighet jämfört med tjänsteföretag som till exempel konsultfirmor då tjänsteföretag har mindre tillgångar i form av varulager, lokaler och maskiner. Ett effektivt sätt att förbättra kapitalomsättningshastigheten är att minska på varulagrets storlek, öka försäljningen och omförhandla betalningsvillkoren genom att ge kunder kortare betalningstid. Kapitalomsättningshastigheten är ofta lägre i företag med hög vinstmarginal och högre i företag med låg vinstmarginal. För att få fram kapitalomsättningshastigheten divideras omsättningen med företagets totala tillgångar.

Ett nyckeltal vid analys och jämförelse

Kapitalomsättningshastighet kan användas vid bolags interna analys men även vid en jämförelse mellan företag i samma bransch. Investerare och företagsledningar använder kapitalomsättningshastigheten för att bilda sig en uppfattning om olika företags effektivitet. Den visar på hur mycket omsättning varje investerad krona genererar. Ibland används kapitalomsättningshastighet för att beräkna avkastningen i bolag enligt Du Pont-modellen, en modell som ger en bra överblick av företaget och sammanfattar dess lönsamhet.