Vad är Likviditet?

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Likviditet visar ett företags kortsiktiga betalningsförmåga

Likviditet är ett mått på företagets förmåga att klara av sina betalningar och visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Likvida medel är de tillgångar i form av pengar som företaget har i kassan och som kan användas direkt till betalning. En god likviditet innebär att företaget har möjlighet att betala sina skulder i tid, även kallad likvid. Har ett företag en dålig likviditet, även kallad illikvid, och inte kan betala sin skulder i tid på kort sikt kan det medföra stora ekonomiska problem. För att öka likviditeten kan ett företag tillföra kapital, exempelvis genom en nyemission eller ökad belåning.

Vad är en likviditetsbudget?

En likviditetsbudget är en uppställning över kommande in- och utbetalningar och visar företagets kortsiktigta betalningsförmåga. Med hjälp av en likviditetsbudget kan företag bedöma när företaget förväntar sig att få in pengar och när pengarna behöver användas.