Vad är Priselasticitet?

Priselasticiteten visar hur efterfrågan på en vara påverkas vid en viss procentuell prisförändring.

Läs mer om priselasticitet

Elastiska respektive oelastiska tjänster och varor

Priselasticiteten är i princip alltid negativ vilket innebär att efterfrågan minskar ju högre priset är. Konceptet fungerar som ett mått på hur priskänslig en viss vara är. Man säger att varor som är mer priskänsliga, det vill säga att dess efterfrågan påverkas betydligt vid små förändringar i priset, är elastiska varor. Typiska exempel på elastiska varor är restaurangmåltider, flygresor och sådant som anses vara lyxvaror. Livsmedel, som till exempel mjölk och ägg, är mindre priskänsliga och är således oelastiska varor.

Som verktyg för att nå maximal lönsamhet

Som företagare är det en fördel att veta hur pass känsliga ens produkter eller tjänster är för prisförändringar, det vill säga vilken priselasticitet företagets produkter har. Med denna vetskap kan man avgöra vilken nivå man ska lägga priset på för att uppnå maximal lönsamhet på tjänsten eller varan. Dessutom kan man med priselasticitet som parameter till viss del anpassa en ny produkt eller idé med en marknad eller ett marknadssegment. Genom att placera produkten där den är som minst priskänslig, eller har som lägst priselasticitet, kan man argumentera för att efterfrågan är högre eller åtminstone mer stabil.

Så räknar man fram priselasticiteten

Genom att rita en graf med en elasticitetskurva kan man på ett relativt enkelt sätt avgöra vilken priselasticitet en tjänst eller vara har. Priselasticiteten är lika med förändring i efterfrågan dividerat med förändringen i pris. Om du exempelvis höjer priset med 20 procent och efterfrågan samtidigt minskar med 10 procent ger detta en priselasticitet på minus 0,5. Eftersom priselasticiteten i princip alltid är negativt förenklar man kvoten genom att bort minustecknet framför. Priselasticiteten fastställs därmed som 0,5.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.