Vad är Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)?

Den sjukpenninggrundande inkomsten ligger till grund för beräkningen av belopp för sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, och baseras på en beräknad årlig arbetsinkomst.

Så räknar du ut din SGI

Försäkringskassan använder SGI för att räkna ut hur mycket ersättning du har rätt till vid sjukdom eller föräldraledighet. SGI baseras på en uppskattning av din årliga arbetsinkomst och räknas ut genom att multiplicera hela årsinkomsten med 0,97. För att ta fram maximal ersättning kan du sedan multiplicera din SGI med 0,8. I beräkningen av din årliga arbetsinkomst görs en jämförelse mellan dina tidigare inkomster och din förväntade inkomst. Om din lön har ökat eller minskat stadigt genom året påverkar detta din SGI. Om du driver eget företag kan avsättningar till periodiserings- eller expansionsfonder även påverka beräkningen. Du måste ha en arbetsinkomst på minst 13 700 kr (år 2024) för att det ska räknas som en sjukpenninggrundande inkomst. Dessutom måste du ha arbetat, alternativt förväntas att arbeta, minst sex månader i följd.

SGI för dig som är företagare

För dig som har eget företag baseras SGI på din beräknade arbetsinkomst i företaget. Detta är då detsamma som företagets resultat, eller näringsverksamhetens överskott före skatt. Däremot måste du dra av kostnader och eventuella fasta avgifter innan överskottet kan beräknas som SGI.

Ersättningstak

Observera att det finns ett ersättningstak för hur mycket föräldrapenning, sjukpenning eller ersättning för vård av sjukt barn, du kan få. Enligt ersättningstaket anses du ha en maximal årslön på 10 prisbasbelopp vid föräldrapenning, eller 7,5 prisbasbelopp vid övriga ersättningar, som till exempel vård av sjukt barn. Prisbasbeloppet (57 300 kr under inkomståret 2024) räknas fram enligt socialförsäkringsbalkens riktlinjer.

Lär dig mer om löner

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.