18 August 2020

Import och export inom EU

En massa flaggor som symboliserar EU
Inom EU är det i princip fri rörlighet för varor, vilket innebär att du i regel inte behöver lämna någon tulldeklaration när du bedriver handel inom unionens gränser. Däremot finns vissa begränsningar beroende på vad du importerar eller exporterar, och varje land EU-land har rätt att stoppa varor med hänvisning till hälsa, miljö och säkerhet. Vi går igenom allt du behöver tänka på vid import och export inom EU.

Importera inom EU

En vara som tillverkats i och säljs från ett annat EU-land kan importeras fritt till Sverige.

Inom EU har vi gemensam marknad vilket innebär att varor kan röra sig fritt mellan medlemsländerna utan tullkontroller och -avgifter. Många av länderna har dessutom likadana produktregler med liknande krav på själva varan. Vissa typer av produkter ska vara CE-märkta för att få säljas inom EU.

 • Exempel på CE-märkta varor är elektronik och leksaker. Du kan läsa om fler produkter som omfattas av CE-märkning på EU-kommissionens webbplats

Att en vara är CE-märkt innebär att den garanterat lever upp till de gemensamma regler som finns inom EU gällande hälsa, säkerhet och miljö.

Importmoms inom EU

När du importerar en vara från ett annat EU-land ska säljaren i regel inte ta ut någon moms. Du som köpare ska däremot redovisa svensk moms i din momsdeklaration, både ingående och utgående. Detta kallas för omvänd skattskyldighet. För att sådan typ av moms ska appliceras krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Säljaren måste vara momsregistrerad i ett annat EU-land.

 • Varorna kommer att transporteras från ett EU-land till ett annat (inte Sverige).

 • Du behöver uppge ditt VAT-nummer (momsregistreringsnummer) till säljaren.

Om ditt företag är momsregistrerat har du ett giltigt VAT-nummer. Du kan också kontrollera att säljaren är momsregistrerad genom att få uppgift om dennes VAT-nummer.

Det är du själv som beräknar den ingående momsen på varans värde och redovisar den i momsdeklarationen. Beroende på vilken typ av vara du har köpt så är det antingen 25, 12 eller 6 procent i importmoms.

Exportera inom EU

Ska du exportera varor till ett annat EU-land finns ett antal saker du behöver tänka på.

 • Undersök om det krävs tillstånd för att exportera varan inom EU. Det är i princip fri rörlighet men med vissa undantag.

 • Tullavgift utgår inte och någon tulldeklaration behöver ej göras.

 • Svensk moms ska endast tas ut om du säljer till en privatperson och inte om du säljer till ett företag.

 • Säkerställ att företaget som du ska sälja till finns inom EU.

 • Kontrollera om varan behöver vara CE-märkt och att den lever upp till kraven i produktsäkerhetslagen och andra tekniska krav och nationella regler. Du kan läsa om produkter som omfattas av CE-märkning på EU-kommissionens webbplats.

Varor med exportrestriktioner

Även om du exporterar till ett annat EU-land finns vissa varor som faller under särskilda regler och bestämmelser, så kallade exportrestriktioner, som du behöver vara medveten om. Om du exporterar varor som har exportrestriktioner behöver du ha en exportlicens eller någon annan form av tillstånd.

Även om du exporterar till ett annat EU-land finns vissa varor som faller under särskilda regler och bestämmelser, så kallade exportrestriktioner, som du behöver vara medveten om. Om du exporterar varor som har exportrestriktioner behöver du ha en exportlicens eller någon annan form av tillstånd.

 • För att få exportera radioaktivt avfall behöver du tillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

 • Gäller det utrotningshotade djur eller växter (CITES) behöver du tillstånd hos Jordbruksverket.

 • Om du vill exportera förbrukade köldmedier, till exempel kylskåp och frysar eller luftkonditioneringsanläggningar som innehåller ozonnedbrytande ämnen, ansöker du om tillstånd hos Naturvårdsverket.

 • Vid export av jaktvapen, ammunition eller andra farliga föremål ska du kontakta Inspektionen för strategiska produkter (ISP) eller Polisen.

 • För export av kulturföremål ansöker du om tillstånd hos Riksantikvarieämbetet.

Du hittar mer information om varor med särskilda exportrestriktioner på Tullverkets webbplats.

Tull inom EU

Eftersom det i princip är fri rörlighet mellan medlemsländerna i EU behöver du inte betala tull eller lämna in någon tulldeklaration. Inom EU gäller samma tullregler och tullavgifter i alla medlemsländer. Det innebär att din vara kan fraktas fritt mellan länder inom EU så länge det rör sig om en unionsvara.

En unionsvara innebär att det är en produkt som har förtullats i EU eller att varan i sin helhet har tillverkats inom EU av så kallat förtullat material, eller av material som har sitt ursprung inom EU.

Det finns dock begränsningar avseende fri rörlighet eftersom varje land inom EU har rätt att stoppa vissa varor med hänsyn till säkerhet, hälsa och miljö. Det kan exempelvis vara produkter som alkohol, läkemedel, tobak, narkotika och vapen.

Import och export från/till områden som inte tillhör EU:s skatteområde

När du bedriver handel med länder inom EU, kallas det för inrikeshandel. Några EU-länder har dock områden som inte hör till EU:s skatteområde. Om du bedriver handel med ett sådant område behöver du lämna in en tulldeklaration, deklarera ett monetärt tullvärde och redovisa importmoms i din momsredovisning till Skatteverket.

Du hittar mer information om områden utanför EU:s skatteområde på Tullverkets webbplats.

Regler kring import och export med USA och Kina

Import och export skiljer sig mycket åt beroende på vilket land du handlar med. Därför har vi samlat särskilda bestämmelser för Kina och USA.

Allmän information om import & export

Letar du efter mer övergripande information om vad import & export innebär?