Vad är Balanslikviditet?

Balanslikviditet är ett ekonomiskt begrepp som anges i relation till ett företags kortfristiga skulder och visar företagets förmåga att betala sina räkningar den närmaste tiden.

Balanslikviditet visar ett företags kortfristiga betalningsförmåga

Nyckeltalet balanslikviditet visar ett företags förmåga att betala sina räkningar den närmaste tiden, alltså sina kortfristiga skulder . Här räknar man in omsättningstillgångar inklusive varulager och pågående arbeten m.m., till skillnad från kassalikviditet där man exkluderar varulager och pågående arbeten. 

För att räkna ut balanslikviditeten dividerar man omsättningstillgångarna , inklusive pågående arbeten och varulager, med de kortfristiga skulderna. Värdet anges ofta i decimaltal, men även i procent genom att multiplicera talet med 100, och det bör normalt ligga på minst 100 % för att visa på ett välmående företag. Att värdet hamnar över 100 % indikerar nämligen att omsättningstillgångarna täcker de kortfristiga skulderna och att företaget har en kortfristig betalningsförmåga, utan att behöva sälja delar av sina anläggningstillgångar .

Vad ingår i omsättningstillgångarna när man talar om balanslikviditet?

Omsättningstillgångarna är de tillgångar som företaget löpande förbrukar, säljer eller som kan omvandlas till likvida medel . Det kan handla om kundfordringar , kortfristiga placeringar och likvida medel i form av exempelvis banktillgångar och kontanter. När man talar om balanslikviditet räknar man även in varulager och pågående arbeten i omsättningstillgångarna. Med kortfristiga skulder menas de skulder som har en kort löptid, under ett år. Det kan handla om checkräkningskredit, personalens intjänade semester och leverantörsskulder.

Varför är det viktigt att mäta balanslikviditet?

Ju högre balanslikviditet ett företag har, desto högre sannolikhet har det att betala sina kortfristiga skulder i tid. Det ökar helt enkelt företagets buffert och skapar en högre säkerhetsmarginal och minskar därmed den finansiella risken. En låg balanslikviditet visar på en sämre betalningsförmåga och att företaget kanske inte har möjlighet att betala leverantörer och kreditgivare i tid. Detta kan i värsta fall resultera i indragna lån och inställda leveranser. 100 % i balanslikviditet brukar räknas som godkänt, medan 200 % brukar räknas som bra. Allt beror dock på vilken bransch det handlar om och det är också viktigt att tänka på att en för hög balanslikviditet inte alltid bara är bra. Det kan nämligen tyda på att företaget inte utnyttjar omsättningstillgångarna på ett effektivt sätt eller att skulderna är för låga i relation till tillgångarna.