Vad är Omsättningstillgångar?

En omsättningstillgång i ett företag förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel relativt snabbt. Motsatsen till omsättningstillgångar är anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångar och anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar är ett begrepp som används i ett företags bokföring och redovisning. Verksamhetens omsättningstillgångar används för att finansiera företagets dagliga verksamhet på kort sikt, normalt sett under ett räkenskapsår. Exempel på omsättningstillgångar är likvida medel, alltså pengar i form av kontanter och kontotillgångar, kortfristiga placeringar och fordringar. Omsättningstillgångar används till exempel för inköp av material, varulager, samt betalning av till exempel skatter och löner till personal men egentligen är det inte tillgångens natur som avgör om det är en omsättningstillgång utan avsikten med innehavet. Motsatsen till omsättningstillgångar är anläggningstillgångar som används under en längre period och kan vara både finansiella, till exempel aktier och värdepapper, och materiella såsom fastigheter, maskiner och andra inventarier.

Bokföra omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar kan delas upp i varulager, kundfordringar, kortfristiga placeringar samt kassa och bank. Omsättningstillgångar redovisas som debetposter i balansräkningen. De delas ofta upp i två kategorier. Likvida medel, alltså kassa och bank, samt kortfristiga placeringar och kundfordringar redovisas inom omsättningstillgångar I och inom omsättningstillgångar II redovisas varulager. Vid bokslutet ska företagets omsättningstillgångar inventeras och värderas. Om det verkliga värdet på omsättningstillgångarna bedömts ha minskat ska det bokförda värdet värderas om och skrivas ner.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sitt företags bokföring – arbeta själv, automatiserat eller anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.