Vad är Bruttovinst?

Bruttovinst är rörelseresultatet före avdrag för kostnader.

Försäljningsintäkterna minus kostnader för sålda varor

Bruttovinst, eller bruttoresultat som det också kallas, visar ett företags resultat före avdrag för – i princip – rörelsekostnader, avskrivningar, finansnetto och skatter. Bruttovinsten är alltså försäljningsintäkter minus kostnader som till exempel varuinköp men tar inte hänsyn till andra kostnader som företaget har, till exempel marknadsföring , löner och avskrivningar . Lite förenklat kan man säga att bruttovinsten är skillnaden mellan vad företaget köpt och förädlat råvaror för, och vad företaget säljer dem för. Bruttovinsten är främst relevant för bolag som säljer fysiska produkter och används för att analysera ett företags tillverknings- och försäljningsprocess och kostnadseffektivitet.

Bruttovinstmarginalen – ett viktigt nyckeltal

När man räknat fram ett företags bruttovinst kan man också beräkna bruttomarginalen . Detta nyckeltal används för att räkna fram hur stor andel av försäljningen som finns kvar för att täcka till exempel löner och andra rörliga kostnader . För att få fram bruttomarginalen delas bruttovinsten med försäljningen och för att få fram ett procenttal multipliceras resultatet med hundra. Det finns inga direkta riktlinjer på hur stor bruttomarginalen bör vara. Nyckeltalet kan räknas ut för ett helt företag, en viss varugrupp eller på enskilda produkter. Bruttomarginalen varierar mellan olika företag och branscher men ju högre bruttomarginal desto bättre. För att höja bruttovinstmarginalen kan man höja försäljningspriset på sina produkter eller minska kostnaderna för sålda varor.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.