Vad är Kassaflöde?

Kassaflöde är företags in- och utbetalningar under en viss period.

Kassaflöde visar betalningsströmmarna i företag

Kassaflöde eller betalningsströmmar är företags flöde av pengar i kassan och visar in- och utbetalningar under en tidsperiod, vanligen räkenskapsåret. När ett företag till exempel säljer något eller tar ett lån ökar dess likvida medel och kassaflödet växer, och när ett företag till exempel betalar sina leverantörer eller amorterar på ett lån sjunker dess likvida medel och kassaflödet minskar. Kassaflödet visar hur stor del av företagets likvida medel som stannar kvar i kassan när alla kassaflödespåverkande transaktioner gjorts. Ett bra kassaflöde innebär att företag får möjlighet att expandera och investera. I årsredovisningen görs en kassaflödesanalys som visar kassaflödet under ett räkenskapsår. Större bolag ska lämna in en kassaflödesanalys en gång i kvartalet. Kassaflödesanalysen delas upp i tre grupper. Kassaflödet från den löpande verksamheten visar på företagets operativa kassaflöde och innehåller förändringar i varulager, fordringar, kortfristiga skulder samt årets resultat justerat för avskrivningar . Investeringar i maskiner och inventarier samt bolagsköp är exempel på kassaflöde från investeringsverksamheten och i kassaflödet från finansieringsverksamheten ingår nya lån, nyemissioner , amortering på befintliga lån, utdelning till aktieägare och koncernbidrag. Ibland räknas årets kassaflöde som en fjärde grupp i kassaflödesanalysen.

Syfte med kassaflöde

Kassaflöde är ett nyckeltal som ger en god uppfattning om företags stabilitet i betalningsströmmar och resultat. Kassaflödet går inte att manipulera med olika bokföringsmetoder. Ett positivt kassaflöde kan användas för utdelning till aktieägarna, investeringar och amortering av lån. Kassaflödet kan även användas som ett jämförelsetal mellan olika perioder i företaget och mellan företag i samma bransch .

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sitt företags bokföring – arbeta själv, automatiserat eller anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.