Vad är Kompletteringsregeln?

Kompletteringsregeln är en metod som kan användas för att beräkna det skattemässiga värdeminskningsavdraget för ett företags inventarier.

När man utför avskrivningar på tillgångar så som anläggningstillgangar och omsättningstillgångar kan man göra det genom av räkenskaplig avskrivning eller restvärdesavskrivning. Gäller det räkenskapliga avskrivningar ska avdraget vid beskattning vara densamma som avskrivningen som gjorts i själva räkenskaperna. Man kan göra räkenskapsenliga avskrivningar antingen genom huvudregeln eller genom kompletteringsregeln. Tillämpas huvudregeln får man som mest göra ett avdrag med 30 procent på inventariernas värde vid räkenskapsårets slut. Använder man istället kompletteringsregeln får företaget full avskrivning över fem år, det vill säga en årlig avskrivning på 20 procent.

Total avskrivning med kompletteringsregeln

För företag som vill kunna skriva av sina tillgångar ner till noll räcker det inte med huvudregeln eftersom avskrivningar görs på det bokförda värdet efter tidigare gjorda avskrivningar och inte på anskaffningsvärdet. Med andra ord blir tillgångarna aldrig helt avskrivna. Använder företag istället kompletteringsregeln skrivs anläggningstillgångarna av helt och hållet efter fem år med en årlig avskrivning på 20 procent på anskaffningsvärdet.