Vad är Konsumentprisindex (KPI)?

Konsumentprisindex (KPI) är ett mått för prisutvecklingen av privata konsumtionsvaror och beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån (SCB).

En månadsvis jämförelse av priset på privata konsumtionsvaror

Konsumentprisindex, förkortas KPI, är ett jämförelsetal som mäter den genomsnittliga prisutvecklingen av den privata konsumtionen under en månad. När konsumentprisindex mäts används det pris som en konsument faktiskt betalar för en vara eller en tjänst . Priset påverkas av indirekta skatter och subventioner men inte av direkta skatter och sociala förmåner. Mätningarna görs av Statistiska centralbyrån, förkortas SCB, varje månad och omfattar inte Sveriges totala försäljning av alla varor och tjänster utan bygger på ett urval av varor och tjänster.

Hur räknas konsumentprisindex ut?

SCB har definierat en varukorg, även kallad KPI-korgen, som innehåller varor och tjänster som representerar vad hushållen i landet normalt konsumerar. Prisuppgifterna samlas in direkt från butiker genom besök eller telefonsamtal och via en central prisinsamling. Vid en jämförelse av konsumentprisindex från olika tidpunkter kan man få en uppfattning av hur priserna förändras över tiden. Vid jämförelser utgår SCB från år 1980 som basår.

När används konsumentprisindex?

Konsumentprisindex är ett mått på inflationstakten och används av Riksbanken för styrning av penningpolitiken i Sverige. Om inflationstakten är på till exempel 1,5 procent innebär det att konsumentpriserna i genomsnitt har ökat 1,5 procent jämfört med samma månad föregående år. Förändringarna i konsumentprisindex är med andra ord detsamma som inflationstakten. Att mäta inflationen genom just konsumentprisindex är det vanligaste sättet i Sverige.

Indexet används också som underlag för att analysera hushållens realinkomstutveckling och köpkraft. Detta kan fungera som ett underlag vid bland annat löneförhandlingar. Konsumentprisindex används även för att justera till exempel pensioner, återbetalning av studiemedel, priser i olika avtal och skatter . När utvecklingen av hushållens köpkraft ska jämföras med utvecklingen av köpkraften i andra länder kan konsumentprisindex fungera som ett jämförelsetal.