Vad är Löpande bokföring?

Löpande bokföring innebär att företag kontinuerligt ska bokföra alla affärshändelser senast vid en viss tidpunkt.

I redovisningssammanhang talar man om löpande bokföring vilket betyder att alla affärshändelser ska registreras i kronologisk ordning (grundbokföring) och i en systematisk ordning (huvudbokföring), och att man inte får vänta för länge innan de bokförs. Det ska finnas ett underlag, en så kallad verifikation , som bevis för varje affärshändelse. Det kan till exempel vara en faktura eller ett kvitto. Enligt god redovisningssed ska alla kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag och andra affärshändelser ska bokföras så snart det är möjligt.

Faktureringsmetoden och kontantmetoden

För kund- och leverantörsfakturor finns två bokföringsmetoder för den löpande bokföringen: faktureringsmetoden och kontantmetoden (även kallat bokslutsmetoden). Om ett företag omsätter mer än 3 miljoner kronor måste bokföringen ske enligt faktureringsmetoden. Kontantmetoden är enklare än faktureringsmetoden och innebär att du bokför affärshändelser på betalningsdatumet, alltså när företaget betalar eller får in pengar i företaget. Det blir ett bokföringstillfälle per affärshändelse. Faktureringsmetoden innebär att affärshändelsen bokförs i två steg. I första steget bokar du försäljning, moms och kundfordran då kundfakturan skickas ut och inköp, moms och leverantörsskuld då en leverantörsfaktura tas emot. I andra steget, det vill säga vid betalningstillfället, bokas kundfordran respektive leverantörsskulden bort. Med kontantmetoden utelämnas alltså ledet med kundfordringar och leverantörsskulder som används vid faktureringsmetoden.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv med automatiserade program och tjänster och/eller med en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.