Vad är Nuvärde?

Ett nuvärde är dagens uppskattade värde av betalningar som kommer ske i framtiden.

Nuvärde är något som ofta används när företag sammanställer investeringskalkyler. Investeringskalkyler är själva arbetet med att göra bedömningar och analyser för lönsamheten av långsiktiga investeringar . Genom att använda nuvärdet kan man bedöma en investerings lönsamhet på sikt och jämföra olika investeringar mot varandra. Företag som gör investeringskalkyler använder värden för många år framöver i sina beräkningar. För att man ska kunna jämföra dessa värden på ett rättvist sätt utgår man från vilket värde investeringen hade vid själva investeringsbeslutet. Tidpunkten för investeringsbeslutet kallas även för nolltidpunkt eller nutidpunkt, och metoden för att beräkna investeringarna kallas för nuvärdesmetoden. Samtliga framtida in- och utbetalningar räknas alltså om till värden vid nolltidpunkten.

Nuvärdesmetoden

Nuvärdesmetoden handlar om att beräkna avkastningen av en investering till nuvärde och jämföra detta med själva kostnaden för investeringen. På så sätt kan du även jämföra olika investeringars lönsamhet. Nuvärdesmetoden är en viktig del av en investeringskalkyl och kallas även för diskonteringsmetoden, kassaflödesmetoden och kapitalvärdesmetoden.

Så beräknas nuvärdet

När företag ska göra en investering behöver de kunna beräkna lönsamheten för framtiden. Man omvandlar därför restvärden och förväntade in- och utbetalningar tillsammans med en uppskattad kalkylränta till ett nuläge för att på så sätt kunna jämföra alternativ på ett rättvist sätt. För att enkelt beskriva nuvärdesmetoden kan man jämföra det med att sätta in pengar på ett bankkonto. Hur mycket pengar måste du sätta in på kontot idag för att ha x antal kronor om y antal år vid en viss given räntesats?

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.