Vad är Corporate finance?

Corporate finance omfattar finansiering, kapitalstruktur och investeringar för att öka aktieägarvärdet i ett företag.

Corporate finance är anskaffandet och användandet av kapital

Corporate finance är ett begrepp inom företagsekonomi som handlar om hur företag skaffar och använder sitt kapital till investeringar eller som rörelsekapital för att öka aktieägarvärdet. Corporate finance inkluderar alltså anskaffande av kapital till exempel eget kapital och lån, för långsiktiga investeringar med avsikt att förbättra företagets finansiella ställning och framtida vinst . Corporate finance omfattar även företagets löpande verksamhet, rörelsekapitalet. I de flesta sammanhang används den engelska termen corporate finance då den svenska termen företagsfinansiering har en något snävare betydelse. Corporate finance omfattar alla företagets resurser. Det finns många specialiserade företag som arbetar med corporate finance och erbjuder olika typ av rådgivningstjänster men även banker och revisionsföretag erbjuder tjänster inom corporate finance. Tjänster som erbjuds inom corporate finance är bland annat analys och strategiska utredningar, företagsvärderingar, företagsförvärv, börsintroduktioner, ägarspridning och annan finansiell rådgivning.

Tre typer av corporate finance

Alla företag behöver kapital för att bland annat finansiera anläggningstillgångar , betala ut löner till anställda och betala skulder till leverantörer . Det finns tre olika finansieringsalternativ. Det första är de medel som ägarna till bolaget satsat och företagets eget kapital . Ett företag kan även ta lån eller utnyttja rörelseskulder, till exempel leverantörskrediter. För att hålla nere behovet av extern finansiering försöker många företag att binda upp så lite kapital som möjligt, till exempel genom att ge korta betalningsvillkor, alltså kredittider, till kunder och avtala långa med leverantörer. Ett annat sätt att inte behöva binda kapital är att hyra och leasa tillgångar istället för att köpa och äga dem.