Vad är Export?

Export är utförsel av varor eller tjänster utanför ett lands gränser.

Med ordet export syftar man på att en vara eller tjänst forslas ut från ett land. Inom EU:s gränser har medlemsländerna inte några tullgränser, istället har man en gemensam tull mot omvärlden. Ur momssynpunkt innebär export att säljaren inte tar ut eller redovisar moms i Sverige. Vid export gäller istället tullavgiften, något som köparen vanligtvis betalar. Köparen i ett land utanför EU redovisar alltså momsen i sitt eget land.

Export inom EU

När ett företag vill skicka något utanför Sverige, kallas det för export. Dock är det skillnad på export inom och utanför EU. Inom EU råder det i stort sett fri rörlighet över gränserna, men det finns vissa undantag. Det kan finnas olika produktkrav för den eller de varor som ska exporteras. Det kan bland annat krävas särskilda tillstånd för att exportera en vara från Sverige.

Export påverkar BNP

Sverige är ett land med stor export. Det exporteras varor och tjänster till ett värde motsvarande 47 % av landets BNP. Sverige är alltså i hög grad beroende av omvärlden. BNP står för bruttonationalprodukt och beskriver storleken av ett lands ekonomi . För att räkna ut BNP summerar man det sammanlagda värdet av de tjänster och varor som producerats i Sverige under en viss tid, vanligtvis ett år. Om man därefter dividerar BNP med antalet invånare får man ett mått på hur rikt landet och dess invånare är.

Moms och beskattning av export

De varar som ett företag exporterar och säljer till länder utanför EU utgör momsfri försäljning. Det är destinationslandet som tar ut momsen av köparen eller transportföretaget. När det kommer till bokföring av export ska själva inkomsten för försäljningen (exklusive momsen) tas upp som ”försäljning av varor utanför EU” i skattedeklarationen för moms.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.