Vad är Holdingbolag?

Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag.

Holdingbolag har kontroll över de bolag som företaget äger

Ett aktiebolag vars huvudsakliga syfte är att äga aktier eller andelar i ett eller flera andra bolag kallas för holdingbolag eller förvaltningsbolag. Holdingbolag bedriver sällan egen operativ verksamhet. När holdingbolag äger majoriteten av aktierna i ett bolag brukar det ägande bolaget benämnas som ett moderbolag. De bolag man äger aktier i kallas för dotterbolag och tillsammans ingår de i en koncern. Ofta förknippas holdingbolag med stora internationella företag som etablerar holdingbolaget i ett land med gynnsamma skatteregler, men holdingbolag förekommer bland alla typer av företag, både stora och små, och i alla branscher .

Skattemässiga fördelar med holdingbolag

Ett holdingbolag kan ge skattemässiga fördelar, till exempel vid försäljning av företag ägda av holdingbolaget. När ett företag ägs av fysiska personer kan nämligen beskattningen vid en försäljning bli mycket hög. När företag ägs av holdingbolag däremot, hamnar den obeskattade försäljningsvinsten hos holdingbolaget och kan där användas för att till exempel starta nya bolag eller delas ut som utdelningar till aktieägarna. Det finns skatteregler som styr vilka möjligheter det finns att över tid ta ut kapital från holdingbolag. Även upparbetade vinster från dotterbolag kan delas ut till holdingbolag. På så sätt elimineras den risk det kan innebära att ha kvar ett stort kapital i ett rörelsedrivande företag. Man får dock aldrig äventyra dotterföretags resultat och likviditet . Med ett holdingbolag finns också möjlighet att under vissa förutsättningar låna ut pengar, ge koncernbidrag, och göra resultatutjämna mellan bolag i samma koncern vilket kan vara skattemässigt fördelaktigt.

Så startar du ett holdingbolag

Genom att köpa ett startklart aktiebolag kommer du snabbt och enkelt igång med ditt holdingbolag.