Vad är Koncernbidrag?

Med koncernbidrag menas att det sker en överföring mellan olika företag i en koncern.

Koncerner består av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag. Koncernen i sig inte är ett skattesubjekt medan varje enskilt bolag i koncernen är det. Med koncernbidrag menas att det sker en överföring mellan två eller flera av koncernens bolag. Syftet med koncernbidrag är att jämna ut resultaten mellan de olika bolagen i koncernen. Man använder sig av koncernbidrag för att effektivt hantera beskattningen av det totala resultatet i koncernen. Metoden används när vissa av bolagen gått med vinst och andra med förlust . Genom att göra överföringar från moderbolaget till dotterbolag eller vice versa, kan man alltså jämna ut resultatet över hela koncernen.

Förutsättningar för koncernbidrag

Det går att lämna koncernbidrag från ett moderbolag till ett helägt dotterbolag, samt mellan helägda dotterbolag inom en och samma koncern. För att koncernbidraget ska betraktas som en avdragsgill kostnad för företaget som lämnar koncernbidraget, och som en skattepliktig inkomst för det mottagande företaget, måste koncernförhållandet vara kvalificerat. Detta betyder att moderbolaget antingen måste vara ett svenskt aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank, skattskyldig stiftelse eller en ideell förening. För att ett dotterbolag ska anses vara helägt ska moderbolaget äga minst 90 % av andelarna. Dessutom måste dotterbolaget ha varit helägt under hela beskattningsåret eller sedan dotterbolaget startade sin näringsverksamhet.

Bokför koncernbidrag

Ur bokföringssynpunkt behandlar man den här sortens bidrag som en avdragsgill omkostnad för det bolag som lämnar koncernbidraget. För bolaget som tar emot koncernbidraget blir det en skattepliktig intäkt i bokföringen . Bidraget måste redovisas i bägge bolagens deklaration under samma taxeringsår. Koncernbidraget är inte momspliktigt eftersom själva syftet med koncernbidrag är att jämna ut resultaten mellan de olika bolagen i koncernen.