Vad är Nettoomsättning?

Nettoomsättning är ett företags intäkter från sålda varor och tjänster efter avdrag för rabatter, moms och skatter.

Ett företags omsättning visar dess totala intäkter från sålda varor och tjänster, både kontanta och fakturerade, under ett räkenskapsår. Nettoomsättningen är de sammanlagda försäljningsintäkterna i företagets normala verksamhet efter avdrag för lämnade rabatter, moms och skatter knutna till omsättningen. Bidrag, gåvor och intäkter från aktie– eller fastighetsförsäljningar är exempel på intäkter som inte ingår i nettoomsättningen. Med nettoomsättningen kan man bedöma ett företags storlek vilket styr regler och krav på revision och redovisning. Nettoomsättningen redovisas i företagets årsbokslut och årsredovisning .

Nettoomsättning – ett mått på företagets prestation

Nettoomsättning visar hur mycket pengar verksamheten drar in under en viss tidsperiod, vanligtvis under ett räkenskapsår, och är en viktig post att analysera vid bokslutet för att mäta företagets prestationer. Den visar på företagets utveckling men kan även användas för att jämföra företag i samma branscher med varandra. Hög nettoomsättning visar att företaget har stor försäljning och förmåga generera pengar men den säger inget om företagets lönsamhet och möjligheter att göra vinst. För att analysera vinsten måste man även titta på företagets kostnader och andra rörelseintäkter. Ett företags vinst är alla intäkter minus alla kostnader. Ett nyckeltal som företagsanalytiker ofta titta på är nettoomsättning per anställd, ett mått som visar företagets produktivitet.

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sitt företags bokföring – arbeta själv, automatiserat eller anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.