Vad är Ordförande?

Ordförande i ett aktiebolags styrelse organiserar och leder styrelsens arbete.

Styrelsen i ett aktiebolag

En ordförande kan leda ett enstaka möte, sammanträde eller förhandling eller vara ordförande för en längre tidsperiod, till exempel sitta som ordförande i en styrelse , en förening eller ett politiskt parti. Här kommer vi att prata om ordföranderollen i en styrelse för ett aktiebolag . Aktiebolagets ägare utser en styrelse på bolagsstämman . En styrelse måste ha minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. En styrelseledamot måste ha fyllt 18 år, får inte vara försatt i konkurs, får inte ha förvaltare och inte näringsförbud. En styrelsesuppleant ersätter den ordinarie ledamoten vid sjukdom, ledigheter, avgång och dödsfall. Ledamöterna i styrelsen väljer en ordförande. Namn på styrelseledamöter, suppleanter och styrelseordförande ska registreras hos Bolagsverket tillsammans med företagets verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och uppgifter om hur firman tecknas.

Styrelseordförande är ansvarig för styrelsens arbete

Styrelsen ska organisera och leda företagets verksamhet, kalla ägarna till bolagsstämma, ansvara för att skatter och avgifter betalas och upprätta en årsredovisning och eventuellt en revisionsberättelse . Styrelseordförandens roll är att organisera och leda styrelsens arbete, bevaka att dess arbete utförs korrekt, kalla till sammanträden, informera styrelsen om viktiga händelser i företaget mellan mötena, vara ett stöd och ett bollplank till företagets verkställande direktör och utvärdera styrelsens och vd:s arbete. Vid omröstningar har ordföranden en utslagsröst. Styrelseordförande är också företagets ansikte utåt och företräder både styrelsen och bolaget. En styrelseordförande kan bli personligt skyldig och ställd inför rätta om styrelsearbetet på något sätt inte utförts enligt de lagar och regler som finns.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.